فهرست کتاب


طعم خوب بندگی «نکته هایی از بزرگان علم و دین »

غلامحسن اسدی ملا محله‏ای

مرحوم آقا سید مهدی درچه ای (وفات 1364 ق)

در قحطی سال 1335 حدود بیست من آرد در منزل داشت بمحض اینکه آثار گرانی نمودار شد. همه آن آردها را فروخت. وقتی به او گفتند: لازم بود که شما احتیاط می کردید و حتی مقدار دیگری هم می خریدید. جواب داد: ترسیدم شبهه احتکار داشته باشد. خدا بزرگ است. (87)

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (وفات 1304 ش)

حضرت آیت الله میرزا جواد آقا درباره دستورالعمل شیوه های تهذیب نفس و اصلاح اخلاق می فرماید:
شناخت نفس راه مطلوب برای خودسازی است برای این امر مهم باید به عالم عقلی رسید. تا انسان پای به این عالم نگذارد و از دنیاهای دیگر بیرون نرود معرفت نفس حاصل نمی شود.
از این رو در پی اتمام این معرفت، مرحوم مغفور (ملا حسینقلی همدانی) که خداوند بهترین جزای معلمان ما را به او بدهد می فرمود:
باید انسان مقدار زیادی از خوراک و غذایش را کم کند و از استراحت و خواب خود بکاهد تا جنبه حیوانیت در او کاسته شده، ابعاد روحانی بیشتری به دست آورد. میزان آن را چنین فرمود: انسان روز و شب بیش از دو مرتبه غذا نخورده و از خوراکیها در بین دو وعده استفاده نکند. هر وقت غذا می خورد باید مثلاً یک ساعت بعد از گرسنگی بخورد و آنقدر بخورد که تماماً سیر نشود و باز هم میل به غذا داشته باشد.
گوشت زیاد را ترک کند و در شب و روز هر دو وعده گوشت نخورد.
اگر بتواند روزهای سه روز هر ماه را ترک نکند.
شبانه روز شش ساعت بخوابد و البته در حفظ زبان و دوری از اهل غفلت کوشش بسیار کند. (88)

آیت الله سید محمد تقی خوانساری (وفات 1331 ش)

مرحوم آیت الله خوانساری نقل می کند، زمانی که بدست اشغال گران انگلیس اسیر شده و همراه اسراء به جزیره سنگاپور فرستاده شد، اسراء در زندان صحرایی قرار داده شدند و به آنها شکنجه داده می شد.
می فرماید: روزی همه به بیرون رفته بودند و من تنها بودم زندانبانان حیوانی وحشی را از آن دم بر درون زندان رها کردند. حیوان جستی زده و به سرعت به طرف من آمد. خیلی نزدیک شد اما کاری به من نداشت. به دم در رفت و دو مرتبه برگشت. چند دفعه این کار را انجام داد ولی کاری با من نکرد.(89)