مقامات عرفانی نماز در قرآن

سید رضا هاشمی نجف آبادی

مقدمه

نماز در سراپرده گفتگو با او مقام خاص است، هر چند که اوقات آن بار عام الهی است برای همه بندگان. برای ورود به سراپرده حق باید از مقام تکبیر تا مقام تهلیل را پیمود. توحید او به نوای نبوت و صلای ولایت نمازگزار را به وادی فلاح می کشاند تا با خیرالعمل عظمت و کبریایی حق را حمد گزارد. هر کسی را از نماز بهره ای است به اندازه معرفت و رهیابی او به مقامی از مقامات نماز. اما دخول به مقامی و صعود به مرتبه ای مستلزم رهسپاریی است ولی:
دیدن روی ترا دیده جان بین باید - وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است
باید دیده و جان را شست تا بهتر دید و بهتر درک کرد.
چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است - نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود
و هیچ آبی برای شستشو برتر از آب معرفت نیست. چه بهتر که خود را در جویبار جاری معرفت نماز شستشوی دگر دهیم.
معاونت تحقیق 5 و تألیف ستاد اقامه نماز

مقامات عرفانی نماز در قرآن

به بهانه دیباچه: