نمازشناسی جلد اول

نویسنده : حسن راشدی

دیباچه

پیشگفتار

الف - دلیل تالیف:

از اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه در پی نامه ای که در اداره کل آموزش و پرورش خراسان تحت شماره 95891/8 - 7/12/69 به اینجانب نوشت، به تهیه طرح های جهت تدریس نماز در دوره ابتدایی اقدام کردم. مجموعه آن طرح تدریس ها مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد، با عنوان نماز تربیت کنیم برای تقدیم به اولین اجلاسیه نماز که در مشهد برگزار می شد، آماده شد.
هدف از آن نامگذاری این بود که فرهنگیان باید با تعلیم و ترویج نماز در تربیت مذهبی فرزندان این مرز و بوم بکوشند و آنان را با نمااز تربیت کنند، مباد که با کوتاهی که در آموزش و ترویج نماز، افراد بی نماز و بی ادب به جامعه تحویل دهند که هر چه فساد و تباهی از بی توجهی به نماز است و وجود افراد بی نماز، زبینده جامعه مسلمانی که حکومت اسلامی در آن استقرار دارد، نیست.
در اواخر اردیبهشت هفتاد و سه در جلسه ای که برای تقدیر از مجریان طرح برگزار می شد قول دادم که آن را کامل کنم و بر آن بیفزایم، همچنین وعده دادم که کتاب نسبه جامعی در حقیقت، فضیلت، آداب، اسرار و آثار گوناگون نماز بنویسیم و به گونه ای که برای اکثریت فرهنگیان مفید باشد و پس از آشنایی با روح نماز و خیرات و برکات آن با شناخت و تعهد بیشتری به تدریس آن بپردازند. و اکنون به فضل پروردگار آن وعده جامه عمل پوشید.