فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

3 آب پاشیدن بر روی قبر

1. عن علی علیه السلام : ان الرش علی القبور کان علی عهدالنبی صلی الله علیه و آله (765) علی علیه السلام فرمود: آب پاشیدن به قبرها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بود
2. سئل عن ابی عبدالله علیه السلام : عن رش الماء القبر قال: یتجا فی عنه العذاب مادام الندی فی التراب (766) از امام صادق علیه السلام : از آب پاشی بر قبر سوال کردند: فرمودند: مادامی که رطوبت در آن خاک است، عذاب از او برداشته می شود
3. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: السنة فی رش الماء علی القبر أن تستقبل القبلة و تبدء من عند الراس الی عند الرجل ثم تدور علی القبر من الجانب الآخر ثم یرش علی وسط القبر فکذالک السنة (767) روایت از امام صادق علیه السلام است فرمود: سنت در کیفیت آب پاشی به قبر بدین ترتیب است که، رو به قبله ایستاده از طرف سر به طرف پا بپاشند سپس تا آن طرف به دور قبر چرخیده و آخر آب را به وسط قبر بریزند
4. عن محمد بن الوالید ان صاحب المقبره ساله عن قبر یونس بن یعقوب و قال: من صاحب هذاالقبر: فان اباالحسن؛ علی الرضا علیه السلام اوصانی و أمرنی ان ارش قبره اربعین شهرا او اربعین یوما فی کل یوم مرة (768) محمد بن ولید می گوید: صاحب مقبره از او از قبر یوسن بن یعقوب پرسید و گفت: صاحب این قبر کیست؟ که اباالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام مرا وصیت و امر کرده است، چهل ماه یا چهل روز هر روز یک مرتبه به این قبر آب بپاشیم.

4 نهی از شستن میت با آب گرم

1. عن زرارة قال: قال أبی جعفر علیه السلام : لا یحسن الماء للمیت (769)
از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: برای میت آب گرم، نشود یعنی میت را با آب گرم نه شویند
2. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لا یسخن للمیت الماء لاتعجل له النار و لا یحنط بمسک (770)
امام صادق علیه السلام فرمود: برای میت آب گرم نشود؛ آتش را برای او عجله نکنید با مشک هم حنوط نشود
3. عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله قال: لا یقرب المیت ماءا حمیما (771)
امامین صادقین علیه السلام فرمودند: آبگرم برای میت، نزدیک نکنند.

خاتمه

1. طینت و میثاق
2. دفع ستم از آب و آتش مسلمانها
در پایان ناگزیر از بیان مطالبی هستم که نوعی با آب ارتباط دارد و اطلاع یافتن از آنها خالی از فایده نمی باشد.