فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

2 آب پاشی هنگام ورود عروسی!

1. یا علی اذا دخلت العروس بیتک فاخلع خفیها حین تجلس و اغسل رجلیها و صب الما من باب دارک الی اقصی دارک (763)
پیغمبر به امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: ای علی! هنگامی که عروس خانه ات شد کفشهایش را در بیاور و پاهایش را بشوی، و آن آب را از دم در خانه ات تا دورتر بریز؛ اگر این کار را انجام می دهی؛ خدا هفتاد هزار رنگ فقر را، از خانه ات بیرون می کند؛ هفتاد هزار رنگ از برکت به خانه ات داخل می شود؛ و هفتاد رحمت بر تو نازل می کند که، بر سر عرش پر می زند؛ تا به هر گوشه خانه ات، از آن برکت برسد مادامی که عروس در آن خانه است هفتاد هزار رنگ از برکت به خانه ات داخل می شود؛ و هفتاد رحمت بر تو نازل می کند؛ که بر سر عروس پر می زند؛ تا به هر گوشه خانه ات، از آن برکت برسد مادامی که عروس در آن خانه است؛ از مرضهای جنون و جذام و برص در امان می ماند.
و در هفته اول عروس را از خود البان (764) و سرکه و گشنیز و سیب ترش ممنوع کن، امیرمؤمنان عرض کرد: یا رسول الله چرا از این چهار مورد مانع شوم؟ فرمود: این چهار چیز، رحم (زن) را از زایمان، عقیم، و از کار می اندازد، حصیری در یک گوشه خانه بهتر از زن نازا است.
عرض کرد یا رسول الله چرا از سرکه مانع شوم؟ فرمود: اگر زن موقع حیص سرکه بخورد ابدا پاک نمی شود؛ و گشنیز حیص را به هیجان درمی آورد؛ و زایمان زن سخت می شود. و سیب ترش قطع حیض می کند و برای زن درد آور است.

3 آب پاشیدن بر روی قبر

1. عن علی علیه السلام : ان الرش علی القبور کان علی عهدالنبی صلی الله علیه و آله (765) علی علیه السلام فرمود: آب پاشیدن به قبرها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بود
2. سئل عن ابی عبدالله علیه السلام : عن رش الماء القبر قال: یتجا فی عنه العذاب مادام الندی فی التراب (766) از امام صادق علیه السلام : از آب پاشی بر قبر سوال کردند: فرمودند: مادامی که رطوبت در آن خاک است، عذاب از او برداشته می شود
3. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: السنة فی رش الماء علی القبر أن تستقبل القبلة و تبدء من عند الراس الی عند الرجل ثم تدور علی القبر من الجانب الآخر ثم یرش علی وسط القبر فکذالک السنة (767) روایت از امام صادق علیه السلام است فرمود: سنت در کیفیت آب پاشی به قبر بدین ترتیب است که، رو به قبله ایستاده از طرف سر به طرف پا بپاشند سپس تا آن طرف به دور قبر چرخیده و آخر آب را به وسط قبر بریزند
4. عن محمد بن الوالید ان صاحب المقبره ساله عن قبر یونس بن یعقوب و قال: من صاحب هذاالقبر: فان اباالحسن؛ علی الرضا علیه السلام اوصانی و أمرنی ان ارش قبره اربعین شهرا او اربعین یوما فی کل یوم مرة (768) محمد بن ولید می گوید: صاحب مقبره از او از قبر یوسن بن یعقوب پرسید و گفت: صاحب این قبر کیست؟ که اباالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام مرا وصیت و امر کرده است، چهل ماه یا چهل روز هر روز یک مرتبه به این قبر آب بپاشیم.

4 نهی از شستن میت با آب گرم

1. عن زرارة قال: قال أبی جعفر علیه السلام : لا یحسن الماء للمیت (769)
از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: برای میت آب گرم، نشود یعنی میت را با آب گرم نه شویند
2. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لا یسخن للمیت الماء لاتعجل له النار و لا یحنط بمسک (770)
امام صادق علیه السلام فرمود: برای میت آب گرم نشود؛ آتش را برای او عجله نکنید با مشک هم حنوط نشود
3. عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله قال: لا یقرب المیت ماءا حمیما (771)
امامین صادقین علیه السلام فرمودند: آبگرم برای میت، نزدیک نکنند.