فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

11 نکوهش مصرف زیاد آب!

اصولا اسراف و زیاده در هر کاری از هر نظر، قابل نکوهش است، هیچ فرد سالم و صاحب عقل، در هیچ زمینه ای اقدام به اسرافکاری نمی کند؛ بخصوص در مورد اینکه آب که مایه حیات و ریشه زندگی انسانها و حیوانات و نباتات است،
نباید در باره آن کوچکترین بی توجهی و بی مهری، اعمال شود؛
چون مصرف بی رویه و دور ریختن بی خود آب، زیرا هر قطره آب در دید خردمندان و دور اندیشان مساوی است، با یک قطره خون در واقع خون، فرزند خلف و شیره جان آب است.
به امید روزی که ارزش این نعمت الهی را بدانیم و به قطره قطره آن را ارج نهیم.
ابی عبدالله علیه السلام قال: السرف فی ثلاث ابتذالک ثوب صونک و القائک النوی یمینا و یسارا و اهراقک فضلة الماء (568)
امام صادق علیه السلام فرمود: اسراف در سه چیز است:
1. لباسی که تو را نگه می دارد، بی ارزش کنی.
2. هسته ها را به چپ و راست بیندازی. (آن را برای کاشتن یا چیز دیگر مورد استفاده قرار ندهی.)
3. و زیادی آب را بر زمین بریزی. (با این کار شخصیت خود را نشان می دهی). در این باره در اول کتاب و در اول همین بخش توضیحاتی داده شد.

12 دوری سه گروه از رحمت خدا!

عن ابی هریره قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ثلاثة لا یکلمهم الله عزوجل و لا یزیکیه و لهم عذاب الیم رجل بایع اماما، لا یبایعه الا للدنیا، ان اعطاه منها ما یریده و فی له و الاکف؛ و رجل بایع رجلا بسلعته بعد العصر (569) فحلف بالله عزوجل لقد اعطی بها کذا و کذا؛ فصدقه و اخذها و لم یعط فیها ماقال: و رجل علی فضل ماء بالفلاة یمنعه ابن السبیل (570) ابی هریره می گوید: رسول خدا فرمود: سه طایفه اند، خدا با آنها صحبت نمی کند، (به آنها با نظر رحمت نگاه نمی کند) و آنها را تزکیه نمی نمایند، و برای آنها عذاب دردناکی خواهد بود.
1. مردی که با امام به خاطر دنیای او بیعت کند، اگر از دنیایش نظر او تامین شود؛ وفادار می ماند؛ والا از دیدن او خودداری نموده و دوری می جوید؛
2. کسی که بعد از عصر، کالای خود را به مردی فروخته و قسم می خورد که برای آن کالا این قدر خرج کرده ام او هم باور کرده قبول نموده و آن را بخرد، در حالی که چیزی برای آن کالا خرج نکرده بود؛ به دروغ آن حرف را زده است.
3. مردی که در بیابان صاحب آبی است چاه یا قنات یا غیر آن دو از استفاده رهگذران مانع می شود قسمت سوم این حدیث را با این بیان می شود تفسیر کرد که: در بیابان نامردی کوه و از موقعیت خود استفاده بد کند (فصل 10 همین بخش).

13 سپر آتش!

هر جان داری در دوران زندگی اش برای صیانت و حفظ بقاء خود، در برابر هر گونه پیش آمدهای ناگوار موضع گیری کرده، با جدیت کامل و کوشش بی وقفه، سعی می کند وسائل آرایش بی خطر و بهره برداری از زندگی سالم را برای خود فراهم آورد. یکی از حکمتهای شگفت انگیز خدا هم این است، برای هر جنبنده ای به تناسب وجودی آن وسیله دفاعی عطا کرده و تا در مواقع حساس و در هنگام احساس خطر از خود دفاع نماید. به عنوان مثال کوچکترین موجودی را که انسان با چشم غیر مسلح می بیند تا بزرگترین آن، هر گاه خطری او را تهدید کند بلا درنگ ابزار دفاعی خود را به کار می اندازد، تا از خطر مصون مانده و سلامتی خود را نگهدارد هیچ ذی حیاتی از این قانون مستثنی نیست و اگر روزی تشخیص داد ایستادگی و مقاومت در برابر حریف تلاش بیهوده است، بدون فوت وقت پا به فرار گذاشته، سعی می کند خود را از مهلکه نجات دهد. ما انسانها نیز برای حفظ جان خود تدبیر اندیشیده و طرحها می ریزیم بیائید و به خاطر عبور سالم از خطرات پل صراط و محافظت از آتش سوزان جهنم یکی از وسایل نجات را که، (سیراب کردن سوخته دل و سیر نمودن گرسنه شکم است) اینجا به کار بیاندازیم تا در آنجا از سودش بهره مند شویم قال صلی الله علیه و آله اتقواالنار و لو بشق تمرة النار ولو بشربة من ماء (571) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خود را از آتش نگهدارید، اگر چه با نصف خرما باشد آتش را از خود دور کنید، اگر چه با یک جرعه آب باشد