فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

6 پیغمبر، خواب می بیند!

عن ابی علقمه مولی بنی هاشم قال: بنا رسول الله صلی الله علیه و آله صلوة الصبح ثم التفت الینا فقال:
معاش اصحابی رأیت البارحه عمی حمزه بن عبدالمطلب و أخی جعفر بن ابی طالب و بین یدیهما طبق من نبق فأکلا ساعة فتحول الیهما النبق، عنبا فأکلا ساعة فتحلو العنب رطبا فدنوت منهما فقلت: بابی انتما ای الاعمال افضل؟ فقالا: وجدنا افضل الاعمال الصلاة علیک و سقی الماء و حب علی بن ابیطالب علیه السلام (554)
ابی علقمه مولی بنی هشام گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز صبح را برای ما خواند، سپس رو به ما کرد و فرمود: دیشب عمویم حمزة بن عبدالمطلب و برادرم جعفر بن ابیطالب را دیدم که در جلوی آنها یک طبق از آرد شیرین مغز نخل بود، پس ساعتی خوردند، به صورت انگور درآمد، باز ساعتی خوردند به خرما تبدیل گردید، نزدیک آنها رفتم و گفتم: پدرم فدای شما باد! کدامیک از اعمال، افضل است؟ گفتند: صلوات بر تو فرستادن، آب دادن و محبت علی بن ابیطالب را، افضل اعمال یافتیم
در روایت دیگر آنها در جواب گفتند: فدیناک بالآباء و المهات وجدنا (555) پدران و مادران ما فدای تو باد

7 کارهای سود رسان، دنیا و آخرت!

1. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ست خصال ینتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح یستغفر له، و مصحف یقرء منه و قلیب یحفره و غرس یغرسه و صدقة ماء یجریه، و سنة حسنة یؤخذ بها بعده (556) امام صادق علیه السلام فرمود: شش خصلت است که مؤمن پس از مرگ به سبب آنها بهره مند می شود؛ 1. فرزند صالح که برای او طلب آمرزش کند؛ 2. قرآنی که از آن تلاوت شود؛ 3. چاه آبی که کنده است؛ 4. درختی که کاشته است؛ 5. و صدقه آب قنات، یا غیر آن که جاری ساخته، 6. سنت حسنه ای که پس از او به آن عمل نمایند
2. عبالله بن عبد ربه قال: قال: ابوعبدالله علیه السلام خیر ما یخلفه الرجل بعده ثلاثة، ولد بار یستغفر له سنة خیر یقتدی به فیها و صدقة تجری بعده (557)
عبدالخالق بن عبدربه می گوید: از امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین چیزی که مرد پس از خودش به جا می گذارد، سه چیز است، 1. فرزند صالحی است که برایش استغفار نماید؛ 2. سنت خوبی که در آن پیرو او باشد؛ 3. صدقه ای که پس از او جریان داشته باشد؛ در فصل یک این بخش گذشت، بهترین صدقه صدقه آب است.
هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است، که فرمود: ثواب سه چیز پس از مرگ پشت سر آدمی خواهد آمد:
1. فرزند صالح که برایش استغفار نماید 2. سنت هدایت کننده که به جا گذاشته 3. صدقه ای که در حیاتش جاری ساخته (558)

8 سخاوتمند کیست!؟

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: السخی قریب من الله و قریب من الناس و قریب من الجنة و بعید من النار. و البخیل من الله من الناس و بعید من الجنة و قریب من النار و لا یسمی سخیا الاالباذل فی طاعة الله و لو جه و لو بر غیف او شربة ماء (559)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سخاوتمند کسی است که، به خدا و بهشت و مردم نزدیک و از آتش دور است؛ بخیل از خدا و مردم و بهشت دور و به آتش نزدیک است؛ کسی سخی نامیده نمی شود؛ مگر اینکه در رضای خدا چیزی را ببخشد اگر چه یک قرص نان و به اندازه یک نوشیدن آب باشد.