فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

9 آب را یکباره سر نکشید!

قال صلی الله علیه و آله: اذا شرب احدکم الماء و تنفس ثلاثا کان آمنا (410) هر کس موقع نوشیدن آب، سه بار نفس بکشد در امان خواهد بود
2. و قال الصادق علیه السلام : اذا شرب احدکم فلیشرب فی ثلاثة انفاس! یحمد الله فی کل منها اوله شکر الشربة و الثانی مطردة الشیطان و الثلاث، شفاء لما فی جوفه (411)
امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که شماها آب می نوشید در سه نفس بنوشید و حمد خدا کنید، حمد اولی شکر نوشیدن، دومی دور کننده شیطان، سومی شفاء آنچه که در اندرونش است، می باشد،
3. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا شرب احدکم الماء فقال: بسم الله ثم قطعه فقال الحمدلله ثم شرب فقال بسم الله قطعه فقال الحمدلله ثم شرب فقال بسم الله، ثم قطعة فقال الحمدلله سبح ذلک الماء فی جوفه مادام فی بطنه الی ان یخرج (412) امام صادق علیه السلام می فرماید: وقتی که یکی از شماها آب می خورد، بسم الله گوید: و قطع کند الحمد الله گوید: این را سه مرتبه تکرار کند، آن آب در درون او تسبیح گوید: تا از شکم او بیرون رود.
4. قال علیه السلام : ثلاثة انفاس افضل من نفس (413) امام صادق علیه السلام فرمود: نوشیدن آب به سه نفس، بهتر از یک نفس است در این مورد، روایات زیادی هست که به همین اندازه کفایت می شود.

10 مانند شتران آب نه نوشید!

1. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الشرب بنفس واحدة فکرهه و قال: ذلک شرب الهیم قلت: و ما الهیم قال: الابل (414)
معاویة بن وهب گوید: از امام صادق علیه السلام (از حکم) نوشیدن آب را با یک نفس، سؤال کردم، خوشش نیامد، فرمود: آن طوری، نوشیدن هیم است، عرض کردم هیم چیست؟ فرمود: شتر، (یعنی مانند شتران یک نفس، آب ننوشید)
البته چندین روایت درباره با یک نفس نوشیدن آب و تشبیه آن به شتر وارد شده است، اما در برابر آنها روایات دیگری هست که با یک نفس آب نوشیدن را تجویز کرده است؛ مانند: روایات فصل بعد که جمع بین روایات را در آنجا ملاحظه می نمایید.

11 سرکشیدن آب لذت بخش تر است

1. عثمان بن عیسی از شیخی از اهالی مدینه نقل می کند، گفت:
سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یشرب الماء فلا یقطع نفسه حتی یروی؟ قال فقال: هل الذه الا ذاک قلت: فانهم یقولون: انه شرب الهیم فقال: کذبوا انما شرب الهیم ما لم یذکر اسم الله علیه (415)
از امام صادق علیه السلام پرسیدم کسی با یک نفس آب می نوشد و تا سیراب شود، قطع نمی کند فرمود: آیا غیر از آن لذتی هست؟ یعنی: لذت نوشیدن آب در آن طور نوشیدن است!
عرض کردم: آنها سنی ها می گویند نوشیدن آب با یک نفس، مانند آب نوشیدن شتران است، فرمود، دروغ گفته اند، شرب الهیم آن است که بسم الله گفته نشود.
2. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قیل له افاشرب بنفس واحد حتی اروی قال: ان شئت (416) در حدیثی است که به امام صادق علیه السلام عرض کردند: آیا آب را تا حد سیراب شدن با یک نفس بنوشم؟! فرمود: اگر دلت خواست.
3. محمد بن ابی القاسم الکوفی رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام قال: قیل له الرجل یشررب بنفس واحد؟ قال: لا باس قلت: فان من قبلنا یقولون: ذلک شرب الهیم فقال: انما شرب الهیم، ما لم یذکر اسم الله علیه (417)
به ابی عبدالله علیه السلام گفته شد: کسی، با یک نفس آب می نوشد، فرمود: بر او باکی نیست عیبی ندارد گفت: پیشینیان یا کسان پیش ما هستند می گویند: آن طوری نوشیدن شتر است، فرمود؛ در آن صورت آب خوردن شتر است که، در موقع نوشیدن آب نام خدا را نبرد یعنی: وقتی که بسم الله گفته شد، (یکباره نوشیدن) مانعی ندارد، حدیث دیگری تفصیل قائل شده است، بدین صورت.
4. محمد بن علی بن الحسین قال: سال الصادق علیه السلام بعض اصحابه عن الشرب: بنفس واحد؟ فقال: اذا کان الذی یناولک الماء مملوکا لک، فاشرب فی ثلاثه انفاس وان کان حرا، فاشربه بنفس (418)
بعضی از اصحاب از امام صادق علیه السلام با یک نفس سرکشیدن آب، را سوال کرد، فرمود: اگر کسی که به تو آب می دهد، غلام خودت است، با سه نفس بنوش، اگر آزاد است، با یک نفس
یعنی رعایت ادب آن است که شخص آزاد را سرپائی نگه داری؛ اما اگر برده خودت است با سه نفس بنوش.
از مجموع روایات گذشته چنین به نظر می رسد که آب را هر چه با آرامش و تانی بنوشند خوب و مستحب است، و اگر با شتاب نوشیده شود مکروه و ناخوشایند است.
پس یک نفس نوشیدن آب اشکال ندارد بلکه در بعضی حالات لذت بخش تر است.