فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

5 اعجاز پایی

جابر بن عبدالله، چاهی داشت که آبش تلخ بود و قابل استفاده نبود، به پیغمبر صلی الله علیه و آله شکایت کرد، حضرت پاهایش را به طشتی شست، امر کرد آن را به چاه بریزند، در دم آب چاه شیرین شد. (247)

6 عبور از آب

پیغمبر صلی الله علیه و آله به سوی خیبر حرکت کرد، ناگهان به وادی رسیدند که سیل جاری بود و اندازه ارتفاع آب به چهارده قامت می رسید، و دشمن از پشت سرشان می آمد، مردم گفتند: ما را گیر می اندازند گیر افتادیم فرمود: ابدا!
حضرت دعا کرد شتران و اسبها از آب عبور کردند حتی پاها و سمهایشان نمدار نشد. (248)

14 دعاها

دعا یکی از وسائل مهمی است که ائمه اهل بیت علیه السلام برای توجه دادن مردم به سوی توحید و خداشناسی و معرفی رحمت و غضب و قدرت خداوند و برای اثبات مسائل اعتقادی و معاد دهها مطالب دیگر، از آن استفاده کرده و مورد توجه قرار داده اند . در مواقعی که عملاً با تبلیغ نمی توانستند مردم مردم را با وظائف خود آشنا کنند از سلاح دعا بهره برداری می کردند.
از جمله آن درباره آب به صورت دعا خیلی از مسائل را تعلیم داده اند که به ذکر چند مورد از آن به عنوان نمونه می پردازیم:
1. در دعای روز اول ماه رجب می فرماید: اسئلک باسمک الذی سطحت به الارضین فوق الماءالمحبوس و باسمک الذی حبس به ذلک الماء (249) خدایا! از تو درخواست می کنم به احترام آن نامت را با آن روی آب جمع شده در یک جا گستراندی، به احترام آن نامت که با آن آب را محبوس کردی
2. در دعاهای قنوت حضرت بقیة الله حجة بن الحسن علیه السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء آمده است: واسالک باسمک الذی کونت به طعم المیاه و اسئلک باسمک الذی اجریت به الماء فی عروق النبات بین اطباق الثری و سقت الماء الی عروق الاشجار، بین صخرة الصماء الدعا (250) از تو درخواست می کنم، سوگندت می دهم به آن نامت که با آن مزه آبها را تکوین کردی و به نامی که با آن آب، را در زیر طبقات زمین در رگهای نباتات جاری ساختی؛ و به نامی که با آن آب را از میان سنگ خارا و سفت و سخت، گذراندی، و به رگهای درختان رساندی.
3. در دعای طواف می گوید: اللهم انی اسئلک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جددالارض (251) خدایا از تو درخواست می کنم به احترام آن نامت که با آن، چنان بر روی آب پر فراز و نشیب راه، طی می شود که بر روی زمین هموار می روند.
4. در دعاهای حضرت ایوب علیه السلام وارد شده است:
ابطاعتک حمل الماء الارض: ام بحکمتک کانت الارض للماء غطائا ام این الماءالذی انزلت من السماء قدرتک تثیر السحاب این انت منی یوم سجرت البحار و انبعت الانهار اقدرتک حبست امواج البحار علی حدودها: این انت منی یوم صبب الماء علی التراب الدعا (252) این جمله ها در سطرهای مختلف دعاها آمده است که در رابطه با آب می باشد. آیا به خاطر اطاعت از تو بود که زمین آب را حمل کرد یا حکمتت زمین، پوشش آب گردید،؟ کجا بود آبی که از آسمان نازل کردی یا قدرت توست که ابر را بر می انگیزند و آب را فرو می ریزد؟ کجا بودی از من روزی که دریاها را، برافروختی، یا پر کردی، و چشمه ها، و نهرها را جوشاندی آیا قدرت توست که موجهای دریاها را در حدود خودش نگهداشت؟ کجا بودی از من روزی که آب باران را بر خاک فرو ریختی؟
5. در دعای سر درد است: اسئلک باسمک الذی قام به عرشک علی الماء الدعا (253) از تو درخواست می کنم به حق اسمی که با آن عرشت را بر آب ایستاد و قرار گرفت