فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

بر همه ماست که از این غربزدگی بیرون بیاییم

بر همه ماست که از این غربزدگی بیرون بیاییم، افکارمان را عوض بکنیم، اعمالمان را عوض بکنیم، وضعیت فرهنگمان عوض بشود، وضعیت دادگستری مان عوض بشود. همه اینها سوغات غرب است. این دادگستری ما به این ترتیبی که بود در زمان طاغوت، این یک سوغاتی بود از غرب آمده بود باید تغییر بکند و یک وضع دیگری پیدا بکند دانشگاه ها و دانشسراها اینها که ما داریم، فرم هایش فرم غرب است، دادگاه های دادگستری هم همین طور است، مراحل دادگاه ی هم از غرب گرفته شده است و همه چیز را از غرب گرفته اند، فرهنگ به این غنی ای کنار زده شده است و چسبیده اند به فرهنگ غرب، آنهم نه فرهنگ اصیل غرب، فرهنگ استعماری غرب. غرب همه چیز استعماری دارد، طب استعماری دارد، فرهنگ استعماری دارد، صادر می کند برای کشورهائی که عقب افتاده اند به اصطلاح آنها آن چیزی که مناسب با آنجاست به طوری که وابستگی داشته باشد، آنها می خواهند ما وابسته باشیم و چیزهائی که به ما می دهند چیزهائی است که وابستگی می آورد (35)


...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور ج 11 صفحه 772 تاریخ:85/21/4
2) صحیفه نور ج 11 صفحه 972 تاریخ:85/21/4
3) حیفه نور ج 21 صفحه 62 تاریخ:95/1/01
4) صحیفه نور ج 31 صفحه 31 تاریخ:95/5/52
5) صحیفه نور ج 41 صفحه 341 تاریخ:95/21/92
6) صحیفه نور ج 41 صفحه 512تاریخ 06/2/12
7) حیفه نور ج 61 صفحه 252 تاریخ:16/5/13
8) صحیفه نور ج 21 صفحه 12 تاریخ:95/1/1
9) بیانات مقام معظم رهبری 7/4/1379
10) مقام معظم رهبری 7/4/1379
11) مقام معظم رهبری 1382
12) مقام معظم رهبری 22/1/82
13) صحیفه نور ج 21 صفحه 12 تاریخ:95/1/1
14) حیفه نور ج 21 صفحه 62 تاریخ:95/1/01
15) صحیفه نور ج 21 صفحه 552 تاریخ:95/4/92
16) صحیفه نور ج 31 صفحه 71 تاریخ:95/5/52
17) صحیفه نور ج 71 صفحه 941 تاریخ:16/01/91
18) صحیفه نور ج 41 صفحه 751 تاریخ:06/1/21
19) صحیفه نور ج 61 صفحه 81 تاریخ:06/11/4
20) صحیفه نور ج 61صفحه 421 تاریخ:16/1/12
21) حیفه نور ج 61 صفحه 252 تاریخ:16/5/13
22) صحیفه نور ج 71 صفحه 501 تاریخ:16/9/42
23) صحیفه نور ج 81 صفحه 961 تاریخ:26/8/92
24) حدیث ولایت، ج 4، صص 316 - 320. در دیدار با رئیس و مسؤولان قوّه ی قضاییه 4/4/1369.

25) سوره ی قریش: آیه ی 4.

26) سوره ی بقره: آیه ی 126.

27) حدیث ولایت، ج 2، صص 122 - 123. دیدار با رئیس قوه قضاییه 20/6/136.

28) دیدار با مسؤولان قوه ی قضاییه، 7/4/1379.

29) حدیث ولایت، ج 2، ص 115 - 118.

30) حدیث ولایت، ج 2، صص 113 - 115.

31) صحیفه نور ج 5 صفحه 128
32) صحیفه نور ج 5 صفحه 151
33) صحیفه نور ج 6 صفحه 153
34) صحیفه نور ج 6 صفحه 153
35) صحیفه نور ج 11 صفحه 184