فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

ضرورت کوتاه کردن مراحل دادرسی

خصوصا در دادگستری تحول می خواهد. این را من سابقا گفته ام لکن خوب باید وقتی مستقر شد و مجلس پیدا شد، این تحولات باید پیدا بشود که اینطور طول و عرض محاکمات به اینقدر طولانی شدن هم موجب این می شود که وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توی این سالن های دادگستری هی راه برود و هی برود و برگردد و آخرش معلوم نشود که حقش می رسد یا نه. کارهائی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می کرد وقتی به دادگستری ما می رسد یک سال طول می کشد تا این وکیل بگذارد در آن محاکمه در مجرا واقع بشود. از اول می آید به صلاحیت دادگاه اعتراض می کند. چند وقت باید طول بکشد که شما بیائید صلاحیت آن دادگاه را اثبات بکنید که خیر، این دادگاه صالح است، بعد چند وقت بیاید صحبت بکند. یک وقتی امضا کرده بود یک شاهدی، یکی از علما، که العاصم فلان... مدتی طول داده بود که این اقرار به ذنب است و این فاسق است که دارد العاصم، وکلا اینطوری هستند که نمی گذارند که پیش برود. حالا ابتدائی، بعدش استیناف، بعد چه، چند دفعه برمی گردد از اول چه می شود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. محاکمات باید یک درجه باشد. یک قاضی صحیح باشد کار مردم را تمام کند بروند مردم سراغ کارشان. همان کاری که پیشتر قاضی های ما می کردند و می نشاندند اینها را و حرف هایشان را گوش می کردند شاهدشان را می گرفتند و چه می کردند، دو روز، سه روز، یک روز و گاه ی یک ساعت، دو ساعت تمام می شد مساله. مردم وقتشان شریف است نباید صرف یک محاکمه ای بشود که آن، یک نفر وکیل دادگستری بود که من می شناختم او را، دیده بودم، شیخ رضا اسمش بود، معروف بود آنوقت، نقل می کنند که گفته بود این محاکمه ای را که الآن ما شروع کردیم تا من هستم این محاکمه هست. وقتی من مردم، پسرم این کار را انجام می دهد که نمی گذاریم به آخر برسد. وضع دادگستری اینطوری است که می تواند یک وکیلی نگذارد به این زودی ها مساله ختم بشود. اینها باید تحول پبدا بکند، باید طوری بشود که اگر ما نتوانیم صد در صد اسلامی اش بکنیم لااقل نزدیکش بکنیم به اسلام و انشا ی الله امیدواریم بتوانیم. اما حالا فرض می کنیم نتوانیم، لااقل نزدیک بشود به او، همچو نباشد که او در یک قطبی و هر چه در غرب عمل شد ما باید تبع آنها باشیم و همه اداراتمان غربی باشد. این از اغلاطی است که، یعنی به خاطر ضعف مسلمین بوده است که هر چه را از آنجا دیدند خیال کرده اند این خوب است که به آن عمل کردند، دیگر خودشان نظر نکردند که ببینند که خود این آیا صحیح است یا غیر صحیح است. وقتی دیدند آنها طیاره را درست کردند خیال کردند که دیگر جهات اخلاقی شان هم صحیح است و حال اینکه مساله اینطور نیست، در هر صورت تحولات لازم است هم در اشخاص برای پاک بودن، برای مهذب بودن، برای خدمتگزار و ملی بودن تحول می خواهد که با ارشادات اقشار مختلف، بزرگترها، باید اینها عملی بشود و هم در کیفیت خود این ادارات و فرم ادارات، باید اینها عوض بشوند و انشا ی الله امیدوارم که این امور تحقق پیدا بکند و یک مملکت اسلامی بزرگ بشود و بالاتر از آن که انشا ی الله سرایت بکند به سایر ممالک اسلامی و بشود یک مملکت اسلامی بزرگ، در مقابل همه ابرقدرت ها، اگر ممالک اسلامی با جمعیتی که یک میلیارد تقریبا هست، مخازن بزرگی که دارند، اینها اگر چنانچه به یک نحو اتحادی با هم پیدا بکنند بزرگترین قدرت هستند. خداوند انشا ی الله به همه شما سعادت و سلامت عنایت کند.(33)

ضرورت تحول در دادگستری

خصوصا در دادگستری تحول می خواهد. این را من سابقا گفته ام لکن خوب باید وقتی مستقر شد و مجلس پیدا شد، این تحولات باید پیدا بشود که اینطور طول و عرض محاکمات به اینقدر طولانی شدن هم موجب این می شود که وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توی این سالن های دادگستری هی راه برود و هی برود و برگردد و آخرش معلوم نشود که حقش می رسد یا نه. کارهائی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می کرد وقتی به دادگستری ما می رسد یک سال طول می کشد تا این وکیل بگذارد در آن محاکمه در مجرا واقع بشود. از اول می آید به صلاحیت دادگاه اعتراض می کند. چند وقت باید طول بکشد که شما بیائید صلاحیت آن دادگاه را اثبات بکنید که خیر، این دادگاه صالح است، بعد چند وقت بیاید صحبت بکند. یک وقتی امضا کرده بود یک شاهدی، یکی از علما، که العاصم فلان... مدتی طول داده بود که این اقرار به ذنب است و این فاسق است که دارد العاصم، وکلا اینطوری هستند که نمی گذارند که پیش برود. حالا ابتدائی، بعدش استیناف، بعد چه، چند دفعه برمی گردد از اول چه می شود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. محاکمات باید یک درجه باشد. یک قاضی صحیح باشد کار مردم را تمام کند بروند مردم سراغ کارشان. همان کاری که پیشتر قاضی های ما می کردند و می نشاندند اینها را و حرف هایشان را گوش می کردند شاهدشان را می گرفتند و چه می کردند، دو روز، سه روز، یک روز و گاه ی یک ساعت، دو ساعت تمام می شد مساله. مردم وقتشان شریف است نباید صرف یک محاکمه ای بشود که آن، یک نفر وکیل دادگستری بود که من می شناختم او را، دیده بودم، شیخ رضا اسمش بود، معروف بود آنوقت، نقل می کنند که گفته بود این محاکمه ای را که الآن ما شروع کردیم تا من هستم این محاکمه هست. وقتی من مردم، پسرم این کار را انجام می دهد که نمی گذاریم به آخر برسد. وضع دادگستری اینطوری است که می تواند یک وکیلی نگذارد به این زودی ها مساله ختم بشود. اینها باید تحول پبدا بکند، باید طوری بشود که اگر ما نتوانیم صد در صد اسلامی اش بکنیم لااقل نزدیکش بکنیم به اسلام و انشا ی الله امیدواریم بتوانیم. اما حالا فرض می کنیم نتوانیم، لااقل نزدیک بشود به او، همچو نباشد که او در یک قطبی و هر چه در غرب عمل شد ما باید تبع آنها باشیم و همه اداراتمان غربی باشد. این از اغلاطی است که، یعنی به خاطر ضعف مسلمین بوده است که هر چه را از آنجا دیدند خیال کرده اند این خوب است که به آن عمل کردند، دیگر خودشان نظر نکردند که ببینند که خود این آیا صحیح است یا غیر صحیح است. وقتی دیدند آنها طیاره را درست کردند خیال کردند که دیگر جهات اخلاقی شان هم صحیح است و حال اینکه مساله اینطور نیست، در هر صورت تحولات لازم است هم در اشخاص برای پاک بودن، برای مهذب بودن، برای خدمتگزار و ملی بودن تحول می خواهد که با ارشادات اقشار مختلف، بزرگترها، باید اینها عملی بشود و هم در کیفیت خود این ادارات و فرم ادارات، باید اینها عوض بشوند و انشا ی الله امیدوارم که این امور تحقق پیدا بکند و یک مملکت اسلامی بزرگ بشود و بالاتر از آن که انشا ی الله سرایت بکند به سایر ممالک اسلامی و بشود یک مملکت اسلامی بزرگ، در مقابل همه ابرقدرت ها، اگر ممالک اسلامی با جمعیتی که یک میلیارد تقریبا هست، مخازن بزرگی که دارند، اینها اگر چنانچه به یک نحو اتحادی با هم پیدا بکنند بزرگترین قدرت هستند. خداوند انشا ی الله به همه شما سعادت و سلامت عنایت کند.(34)

بر همه ماست که از این غربزدگی بیرون بیاییم

بر همه ماست که از این غربزدگی بیرون بیاییم، افکارمان را عوض بکنیم، اعمالمان را عوض بکنیم، وضعیت فرهنگمان عوض بشود، وضعیت دادگستری مان عوض بشود. همه اینها سوغات غرب است. این دادگستری ما به این ترتیبی که بود در زمان طاغوت، این یک سوغاتی بود از غرب آمده بود باید تغییر بکند و یک وضع دیگری پیدا بکند دانشگاه ها و دانشسراها اینها که ما داریم، فرم هایش فرم غرب است، دادگاه های دادگستری هم همین طور است، مراحل دادگاه ی هم از غرب گرفته شده است و همه چیز را از غرب گرفته اند، فرهنگ به این غنی ای کنار زده شده است و چسبیده اند به فرهنگ غرب، آنهم نه فرهنگ اصیل غرب، فرهنگ استعماری غرب. غرب همه چیز استعماری دارد، طب استعماری دارد، فرهنگ استعماری دارد، صادر می کند برای کشورهائی که عقب افتاده اند به اصطلاح آنها آن چیزی که مناسب با آنجاست به طوری که وابستگی داشته باشد، آنها می خواهند ما وابسته باشیم و چیزهائی که به ما می دهند چیزهائی است که وابستگی می آورد (35)


...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور ج 11 صفحه 772 تاریخ:85/21/4
2) صحیفه نور ج 11 صفحه 972 تاریخ:85/21/4
3) حیفه نور ج 21 صفحه 62 تاریخ:95/1/01
4) صحیفه نور ج 31 صفحه 31 تاریخ:95/5/52
5) صحیفه نور ج 41 صفحه 341 تاریخ:95/21/92
6) صحیفه نور ج 41 صفحه 512تاریخ 06/2/12
7) حیفه نور ج 61 صفحه 252 تاریخ:16/5/13
8) صحیفه نور ج 21 صفحه 12 تاریخ:95/1/1
9) بیانات مقام معظم رهبری 7/4/1379
10) مقام معظم رهبری 7/4/1379
11) مقام معظم رهبری 1382
12) مقام معظم رهبری 22/1/82
13) صحیفه نور ج 21 صفحه 12 تاریخ:95/1/1
14) حیفه نور ج 21 صفحه 62 تاریخ:95/1/01
15) صحیفه نور ج 21 صفحه 552 تاریخ:95/4/92
16) صحیفه نور ج 31 صفحه 71 تاریخ:95/5/52
17) صحیفه نور ج 71 صفحه 941 تاریخ:16/01/91
18) صحیفه نور ج 41 صفحه 751 تاریخ:06/1/21
19) صحیفه نور ج 61 صفحه 81 تاریخ:06/11/4
20) صحیفه نور ج 61صفحه 421 تاریخ:16/1/12
21) حیفه نور ج 61 صفحه 252 تاریخ:16/5/13
22) صحیفه نور ج 71 صفحه 501 تاریخ:16/9/42
23) صحیفه نور ج 81 صفحه 961 تاریخ:26/8/92
24) حدیث ولایت، ج 4، صص 316 - 320. در دیدار با رئیس و مسؤولان قوّه ی قضاییه 4/4/1369.

25) سوره ی قریش: آیه ی 4.

26) سوره ی بقره: آیه ی 126.

27) حدیث ولایت، ج 2، صص 122 - 123. دیدار با رئیس قوه قضاییه 20/6/136.

28) دیدار با مسؤولان قوه ی قضاییه، 7/4/1379.

29) حدیث ولایت، ج 2، ص 115 - 118.

30) حدیث ولایت، ج 2، صص 113 - 115.

31) صحیفه نور ج 5 صفحه 128
32) صحیفه نور ج 5 صفحه 151
33) صحیفه نور ج 6 صفحه 153
34) صحیفه نور ج 6 صفحه 153
35) صحیفه نور ج 11 صفحه 184