فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم

ما باید تمام این کاخ های وزارتخانه را، وزارتخانه ها را که میلیون ها، میلیاردها مال ملت در آن صرف شده است باید اینها تبدیل بشود به یک چیز معتدل اسلامی. این فرم، فرم خارجی است، فرم اجنبی است، فرم طاغوت است. در دادگستری کاخ درست شده است لکن دادگستری نیست، دادخواهی نیست، فقط کاخ است. کاخ ها باید برود، دادخواهی به جای آن بنشیند، بانک ها به تدریج باید تعدیل بشود و ربا بکلی قطع بشود. من باید به مصادر امور بگویم که، اخطار کنم که اینقدر ضعف نفس به خرج ندهید، دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنیم. بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم، دادگستری ما دادگستری غربی باشد، قوانین ما، قوانین غربی باشد. اینقدر ضعیف النفس نباشید، ما قانون غنی داریم، ما قانون الهی داریم. آنهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند اینها از اسلام اطلاع ندارند. آنهایی که می گویند نمی شود اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نشناخته اند، نمی فهمند چه می گویند (31)

ملت عدالت می خواهد، اطاق بزرگ نمی خواهد

ملت عدالت می خواهد، اطاق بزرگ نمی خواهد. ملت وزارتخانه خواهد وزارتخانه اسلامی، نه آن وزارتخانه کاخ دادگستری، کاخ نخست وزیری، کاخ وزارت، هی کاخ. کاخ مال ملت است اینها را نکنید اینطور. این تزئیناتی که الان در این کاخ ها موجود است، علاوه بر اینکه بسیاریش یا بعضیش از محرمات است و حتما باید دولت این را توجه کند به آن، دولتی که می گوید دولت اسلامی است و هستند نباید تحت تاثیر واقع بشود و هر طوری سابق بوده حالا همان طوری که در زمان محمدرضا شاه خان، بوده است حالا هم همان فرم باشد. پس شما چکاره اید تو که می گویی من مسلمان هستم، چکاره هستی ما یکی یکی باید بگوئیم دانه دانه باید بشمریم اینها باید اصلاح بشود و شماها من می دانم شما مسلمانید، من همه افراد اینها را، بعضی شان را می شناسم، بعضی شان را هم معرفی کرده اند به من، اینها همه متعهدند، همه مسلمانند لکن ضعیف النفسند. می ترسند که مبادا یک وقت مهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری یا درکاخ نخست وزیری و اینجا ببیند که یک چیز محقری است، باید حتما به فرم غرب باشد. ضعیفید آقا، تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید. آنوقتی که نفس شما قوی شد و اعتنا نکردید اعتنا به این زخارف نکردید آنوقت است که از شما حساب می برند. صدر اسلام را مطالعه کنید ببینید چه جور بوده وضع، آنهایی که ممالک را فتح کردند، آنهایی که دنیا را گرفتند، آنهائی که قدرتشان را بر عالم نشان دادند، زندگیشان چه جور بود وقتی حریر فرش کرده بودند در یکی از دارالسلطنه ها، این جوانهای اسلام آمدند آنجا گفتند ( )اگر چه حرام نفرموده است فرش حریر را لکن چون لباس حریر را اینطور نقل میکنند حرام فرموده، ما روی فرش حریر هم نمی نشینیم ) ( با سر شمشیر در حضور سلطان کنار گذاشتند اینها را و روی زمین نشستند. اینها آدم بودند، اینها قوی بودند. آن کسی که در راس بود، در زندگی از همه افراد پایین تر بود، شاید در یمامه شاید در سرحدات یک نفر باشد که گرسنه باشد، یک نفر باشد که درست نتواند زندگی خوب بکند، بنابراین من اینجا که هستم باید زندگیم این باشد یعنی یک لقمه نان با یک قدری نمک. این حکومت ما بود و ما هم البته قدرت نداریم ولی خودشان فرمودند شما قدرت ندارید لکن ( اعینونی بالورع و الاجتهاد بالتقوی و الورع... والاجتهاد ) اعانت کنید امیرالمومنین سلام الله علیه را.
برای اصلاح جامعه و ایجاد تحول ( )باید از خود شروع کرد ) (
دولت ها بفهمند که قدرت به این نیست که ظرف طلا باشد و ظرف نقره باشد، قدرت به این نیست که پرده های کذا باشد، بزرگی و عظمت به این نیست که پرده های کذا باشد و مبل های کذا باشد از مال این ملت ضعیف، خود ملت توی این غارها زندکی بکند و شما در کاخ های دادگستری و در
کاخ های نخست وزیری. تعدیل کنید خودتان را، اگر از خودتان شروع نکنید نمی توانید اصلاح کنید. وزارتخانه ها را اصلاح کنید. - همه - همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم، ما سالهای طولانی زیر بار غرب بودیم، زیر بار آمریکا بودیم، سالهای متمادی مانوس شدیم ما، اصلا قلوبمان، قلوب - هی - غربی است، متبدل شدیم به یک انسان غربی و به این زودی نمی توانید شما برگردید لکن همت کنید، برگردید. شما حالا می خواهید بگوئید روی پای خودمان می خواهیم بایستیم، باز هم رنگ غرب! حالائی که می گویید روی پای خودمان، باز هم جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی ! (32)

ضرورت کوتاه کردن مراحل دادرسی

خصوصا در دادگستری تحول می خواهد. این را من سابقا گفته ام لکن خوب باید وقتی مستقر شد و مجلس پیدا شد، این تحولات باید پیدا بشود که اینطور طول و عرض محاکمات به اینقدر طولانی شدن هم موجب این می شود که وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توی این سالن های دادگستری هی راه برود و هی برود و برگردد و آخرش معلوم نشود که حقش می رسد یا نه. کارهائی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می کرد وقتی به دادگستری ما می رسد یک سال طول می کشد تا این وکیل بگذارد در آن محاکمه در مجرا واقع بشود. از اول می آید به صلاحیت دادگاه اعتراض می کند. چند وقت باید طول بکشد که شما بیائید صلاحیت آن دادگاه را اثبات بکنید که خیر، این دادگاه صالح است، بعد چند وقت بیاید صحبت بکند. یک وقتی امضا کرده بود یک شاهدی، یکی از علما، که العاصم فلان... مدتی طول داده بود که این اقرار به ذنب است و این فاسق است که دارد العاصم، وکلا اینطوری هستند که نمی گذارند که پیش برود. حالا ابتدائی، بعدش استیناف، بعد چه، چند دفعه برمی گردد از اول چه می شود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. محاکمات باید یک درجه باشد. یک قاضی صحیح باشد کار مردم را تمام کند بروند مردم سراغ کارشان. همان کاری که پیشتر قاضی های ما می کردند و می نشاندند اینها را و حرف هایشان را گوش می کردند شاهدشان را می گرفتند و چه می کردند، دو روز، سه روز، یک روز و گاه ی یک ساعت، دو ساعت تمام می شد مساله. مردم وقتشان شریف است نباید صرف یک محاکمه ای بشود که آن، یک نفر وکیل دادگستری بود که من می شناختم او را، دیده بودم، شیخ رضا اسمش بود، معروف بود آنوقت، نقل می کنند که گفته بود این محاکمه ای را که الآن ما شروع کردیم تا من هستم این محاکمه هست. وقتی من مردم، پسرم این کار را انجام می دهد که نمی گذاریم به آخر برسد. وضع دادگستری اینطوری است که می تواند یک وکیلی نگذارد به این زودی ها مساله ختم بشود. اینها باید تحول پبدا بکند، باید طوری بشود که اگر ما نتوانیم صد در صد اسلامی اش بکنیم لااقل نزدیکش بکنیم به اسلام و انشا ی الله امیدواریم بتوانیم. اما حالا فرض می کنیم نتوانیم، لااقل نزدیک بشود به او، همچو نباشد که او در یک قطبی و هر چه در غرب عمل شد ما باید تبع آنها باشیم و همه اداراتمان غربی باشد. این از اغلاطی است که، یعنی به خاطر ضعف مسلمین بوده است که هر چه را از آنجا دیدند خیال کرده اند این خوب است که به آن عمل کردند، دیگر خودشان نظر نکردند که ببینند که خود این آیا صحیح است یا غیر صحیح است. وقتی دیدند آنها طیاره را درست کردند خیال کردند که دیگر جهات اخلاقی شان هم صحیح است و حال اینکه مساله اینطور نیست، در هر صورت تحولات لازم است هم در اشخاص برای پاک بودن، برای مهذب بودن، برای خدمتگزار و ملی بودن تحول می خواهد که با ارشادات اقشار مختلف، بزرگترها، باید اینها عملی بشود و هم در کیفیت خود این ادارات و فرم ادارات، باید اینها عوض بشوند و انشا ی الله امیدوارم که این امور تحقق پیدا بکند و یک مملکت اسلامی بزرگ بشود و بالاتر از آن که انشا ی الله سرایت بکند به سایر ممالک اسلامی و بشود یک مملکت اسلامی بزرگ، در مقابل همه ابرقدرت ها، اگر ممالک اسلامی با جمعیتی که یک میلیارد تقریبا هست، مخازن بزرگی که دارند، اینها اگر چنانچه به یک نحو اتحادی با هم پیدا بکنند بزرگترین قدرت هستند. خداوند انشا ی الله به همه شما سعادت و سلامت عنایت کند.(33)