فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

4- عدالت در قضاوت

هر قضاوتی که پیش بیاید، به طور حق، به طور عدالت، بدون نظر به اینکه این آدم چه است و آن آدم چیست، حتی یک مجرم درجه اول وقتی که آمد، روی حق نظر بکنید، این سابقه اش چه جوری است این را نظر نگیرید، روی حق و عدالت به آن نظر بکنید و حکمی که صادر می کنید یک حکم عادلانه باشد که محضر حق تعالی که وارد می شوند مورد اشکال نباشید و روسفید باشید.(16)

5- قضاوت حق اشخاص دانشمند، عادل و با تقوا

امر قضاوت مسئولیتش بسیار زیاد است و انسان با جان و مال و ناموس و حیثیت مردم سر و کار دارد و با یک لغزش ممکن است آبروی مسلمانی ریخته شود و یا مسلمانی را تا آخر عمر محروم و بدبخت کند ولی از آنجا که تکلیف الهی است ما نمی توانیم از زیر بار آن شانه خالی کنیم. و قضیه قضاوت حق اشخاص دانشمندی است که قضای اسلامی را بدانند و عدالت و تقوا داشته باشند و بفهمند با چه مطلبی سر و کار دارند و به چه کار بزرگی مشغول هستند که یک لغزش گاهی یک کشور را از بین می برد و از آن طرف کارهای خوب یک کشور را روشن می کند. (17)

ضرورت نظارت مداوم بر عملکرد دادگاه ها

اینجانب جدا از رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور و انقلاب و شورایعالی قضائی می خواهم هیات های مرکب از اشخاص عادل، مومن و متعهد تشکیل دهند تا دادگاه های کشور را رسیدگی نمایند و قضات غیر صالح و دادستان های منحرف را کنار گذاشته و اگر به مال و یا آبروی اشخاص تعدی نموده اند محاکمه نمایند. سستی در این امر مهم و مسامحه در آن، خطر عظیمی است برای جمهوری اسلامی که هر چه بگذرد، ناراحتی زیاد و خطر افزون می شود(18)