فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

4- مبارزه با فساد اقتصادی و مالی

قوه مجریه و قضائیه با یکدیگر در بخش مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تلاشهای خوبی انجام دادند. کار دولت در زمینه پیشگیری و کار قوه قضائیه در زمینه تعقیب قضائی بود. ولیکن آنچه که انجام گرفته، فقط شروع کار است. ما شروع را نیز قدر می دانیم و آن را دست کم نمی گیریم، لیکن شروع زمانی ارزش دارد که ادامه پیدا کند. البته مبارزه با فساد همیشه همراه با جنجال و هیاهو نیست. ممکن است در مواردی جنجال شود و گاه ممکن است این کار بی جنجال صورت گیرد. نباید در این زمینه منتظر غوغا و جنجال و تبلیغات بود، باید منتظر کار و عمل بود. قوه مقننه هم باید به این مبارزه بپیوندد. کار و عمل مسئولان محترم در قوه مجریه، قضائیه و مقننه جوری باشد که شیرینی آن در کام مردم عزیز ما بنشیند و آثار آن را حس کنند(11)

5- مبارزه با فساد و رشوه خواری

مسئولان کشور امسال را سال رقابت در این کار بدانند. این رقابت حق است. این رقابت درست است و مورد رضای خداست. واستبقوا الخیرات . رقابت هم به این است که هرکدام از بخشها، واحدهای گوناگونشان را در سرتاسر کشور به این مسابقه بزرگ فرا بخوانند. قوه قضائیه، دادگستریهای سرتاسر کشور را به این رقابت فرا بخواند تا پس از گذشت چند ماه یا یک سال بتوانند یک محاسبه و ارزیابی بکنند و ببینند که کدام یک از دادگستریهای کشور بیشتر توانسته است پاسخ شکایات مردم را بدهد، به دردهای آنها برسد، اطمینان آنها را جلب کند و پرونده ها را به بهترین وجه مختومه کند، این یک امتیاز بشود.... قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه در مبارزه با فساد، در مبارزه با رشوه خواری و در مبارزه با افراد دارای نیات سوی با هم رقابت کنند. رقابت صحیح این است. این رقابت، توصیه من است.(12)

اختیارات دادگاه ها

دادگاه ها حق ندارند نیروی مسلح از خود داشته باشند. باید بر طبق قانون اساسی عمل نمایند(13)