فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

2- قضا در ردیف اول مسائل اسلام

...قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار می کند و امیر المومنین علیه السلام به شریح می فرمایند که : یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الانبی او و صی نبی او شقی . یا نبی باید متکفل قضا باشد و یا وصی نبی، یعنی کسی که نبی به او سفارش کرده باشد، از این دو که گذشت شقی است. یا مثلا گفته شده است اگر کسی نسبت به دو دِرهم، قضاوت ناحق کند کافر است.(3)

3- همه چیز ملت در دست قوه قضائیه است

قوه قضائیه که در اسلام آنقدر در آن اهتمام شده است و حکم را یا نبی یا وصی نبی باید متصدی بشود و اگر غیر نبی و وصی نبی، سفارش شده از طرف نبی اکرم باشد، آن ثالث می شود که شقی. قوه قضائیه ما هم به دست یک اشخاصی افتاد که من گمان نمی کنم در تمام افرادی که متصدی فضا بودند، یک نفرشان صالح باشد. اگر گفته می شود که در بین اینها یک اشخاصی بودند که مثلا یک قدری متدین بودند، لکن صالحیت برای قضا غیر از تدین است، امر مهمی است که شاید در اسلام کمتر چیزی مورد توجه بوده است مثل قوه قضائیه و نکته اش هم معلوم است برای اینکه در دست قوه قضائیه همه چیز ملت است، جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در تحت سیطره قوه قضائیه است و قاضی اگر چنانچه خدای نخواسته نالایق باشد، ناصحیح باشد، این در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بکند، معلوم است که چه خواهد شد.(4)

4- قضاوت در اسلام بسیار اهمیت دارد و بسیار خطرناک است

باید عرض کنم که این قضاوت در اسلام بسیار اهمیت دارد و بسیار خطرناک است. اهمیت دارد که تمشیت امور مردم و رفع ظلم ها و مخالفت ها و اینها با دست اینها باید بررسی بشود و مظلوم از ظالم ممتاز بشود و حق اجرا پیدا بکند، و خطرناک است برای اینکه اگر چنانچه خدای نخواسته حکم بر خلاف ما انزل الله باشد ولو در دو و درهم ( ) ( علی حد الکفر ) ( ) و قاضی ( ) ( علی شفیر الجهنم ) ( ) بسیار خطرناک است لکن امری است که واجب کفائی است و باید تکفل کرد.