فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

1- قوه قضائیه تامین کننده سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی براساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می شوید...(1)
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی براساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می شوید...(2)

2- قضا در ردیف اول مسائل اسلام

...قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار می کند و امیر المومنین علیه السلام به شریح می فرمایند که : یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الانبی او و صی نبی او شقی . یا نبی باید متکفل قضا باشد و یا وصی نبی، یعنی کسی که نبی به او سفارش کرده باشد، از این دو که گذشت شقی است. یا مثلا گفته شده است اگر کسی نسبت به دو دِرهم، قضاوت ناحق کند کافر است.(3)

3- همه چیز ملت در دست قوه قضائیه است

قوه قضائیه که در اسلام آنقدر در آن اهتمام شده است و حکم را یا نبی یا وصی نبی باید متصدی بشود و اگر غیر نبی و وصی نبی، سفارش شده از طرف نبی اکرم باشد، آن ثالث می شود که شقی. قوه قضائیه ما هم به دست یک اشخاصی افتاد که من گمان نمی کنم در تمام افرادی که متصدی فضا بودند، یک نفرشان صالح باشد. اگر گفته می شود که در بین اینها یک اشخاصی بودند که مثلا یک قدری متدین بودند، لکن صالحیت برای قضا غیر از تدین است، امر مهمی است که شاید در اسلام کمتر چیزی مورد توجه بوده است مثل قوه قضائیه و نکته اش هم معلوم است برای اینکه در دست قوه قضائیه همه چیز ملت است، جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در تحت سیطره قوه قضائیه است و قاضی اگر چنانچه خدای نخواسته نالایق باشد، ناصحیح باشد، این در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بکند، معلوم است که چه خواهد شد.(4)