فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

نسب سفیانی

برخی از مصادر تصریح کرده است که سفیانی از نسل خالد بن یزید نوه ابو سفیان ، اولین دشمن پیغمبر اکرم و اسلام عزیز است و اصولاً این خانواده فقط دشمن اسلام و قرآن و اراذل ، پرورش داده است .

خصوصیات قیافه سفیانی

او دارای هیکل کلفت و صورت آبله دار و در چشمش نقطه سفیدی است (286) .

روحیات سفیانی

او دارای روحیه شرارت و ستم و تجاوز بر مردم است و در حقیقت ، انسانی است که مسخ شده و کثیف ترین آنان است و وقتی که خروج می کند ، بچه ها را به قتل می رساند و شکم زنان را می درد (287) و خوبان را می کشد و کارهای زشت و تباهی دیگر ، انجام می دهد .