فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

ایمان یهود به دجال

یهود به دجال ایمان می آورد و او را رهبر برتر خود قرار می دهند و گمان می کنند که این همان مسیحی است که به آنان وعده داده شده است و می گویند این حقاً همان مسیح است که از دیر وقت در انتظارش بودیم ، این همان شخصی است که کتاب مقدس ما از او سخن گفته است (279) .
انگیزه ایمان یهود به دجال حقد و کینه آنان نسبت به اسلام است و دجال به زودی بر ضد مسلمین وارد جنگ می شود که هدف یهود و صهیونیست های عالم می باشد .

نشانه های خروج دجال

رواج ظلم و فراوانی اجحاف و حقکشی و فساد و اختلافات فاحش طبقاتی و خشک شدن آبها و کم شدن کشاورزی و پیدا شدن قحطی و بیکاری و نبود اشتغال و بی فرهنگی و بی رشدی و پیدا شدن آفات دیگر اجتماعی ، نشانه خروج دجال است . در حدیث نبوی آمده است که : پیش از خروج دجال ، پنج سال خشکسالی و بی حاصلی است که هر حیوان سم داری به هلاکت می رسد (280)
و دجال برای آنان غذا می آورد تا فریبشان بدهد و آنان را از راه خدا باز می دارد و این هنگامی است که گرسنگی جسمهای آنان را آب کرده و در حالی است که تکنولوژی از تهیه غذا برای مردم ناتوان شده است .
در حدیث است که : ما می دانیم که با دجال چه چیز است ؛ با او دو نهر است ؛ یکی از آنها رأی العین آب سفید و دیگری رأی العین آتشی است که شعله می کشد (281)

گنجها در تسخیر دجال

یکی از گرفتاریهای دجال این است که گنجهای زمین در تسخیر و اختیار او در می آیند . در حدیث آمده است که : دجال کنار خرابه عبور می کند و به آن می گوید گنجهایت را برون آر ، خرابه هم گنجهایش را بیرون می آورد (282) .
و در حدیث دیگر آمده است که : دجال کنار خرابه عبور می کند و به آن می گوید گنجهایت را برون آر ، خرابه هم گنجهایش را بیرون می آورد