فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

2- وجود سرداب در سامرا

عده ای از تاریخ نویسان اهل سنت نوشته اند که شیعیان می گویند : امام منتظر - علیه السلام - در سرداب خانه اش در سامرا غایب شده است.
تاریخ نویسانی مانند :

الف - سویدی

او می نویسد: شیعیان گمان می کنند امام منتظر - علیه السلام - در سرداب خانه اش در سال 262 در سامرا غایب شده است و محافظان بر آن حفاظت می کنند (98).

ب - ابن تیمیه

او گمان کرده شیعیان عقیده دارند که امام منتظر - علیه السلام - در سردابی که در سامراست ، باقی است و آنان منتظر ظهور او از آن سرداب می باشند (99).