فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

امنیت مرزی

تنظیم سپاه ورسیدگی همه جانبه به ایشان، برای تأمین امنیت مرزها است وحضرت علیه السّلام در این باره، در نامه 53 به مالک اشتر سفارش می فرماید:
فالجنود باذن اللَّه، حصون الرعیّة، وزین الولاة، وعزّ الدّین، وسبل الامن ولیس تقوم الرعیّة الّا بهم.(673)
سپاهیان به فرمان خدا، مردمان را دژی استوارند، ووالیان را زینت ووقار، دین به آنان ارجمند است وراه ها بدانان امن، وکار مردمان جز با سپاهیان قرار نگیرد.

فصل هفتم

توزیع کالا وخدمات (رفاه) در نهج البلاغه