فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

1. استقرار قواعد وآیین ها

این وسیله، بیش ترین تأثیر را در همگون سازی اجتماع دارد. این قواعد وآیین ها، ضمن تبیین وظایف وحقوق اعضای جامعه (وبه عبارتی نقش های اجتماعی) روشن می سازند که ارتباطات در جامعه، به چه صورتی باید باشد که نتیجه آن، محدود کردن تعارض ها، برقراری سازش ها ودر نهایت، ارائه یک شکل وهماهنگی خاص، در اجتماع است که همان، نظم اجتماعی را تأمین می کند.

2. توسعه سازمان دسته جمعی

اگر حکومت بتواند خدمات دسته جمعی وعمومی را گسترش دهد ودر قالب یک برنامه ریزی جامع، هماهنگی عمومی در جامعه به وجود آورد، نقش خود را در ایجاد همگونی در جامعه، بهتر ایفا خواهد کرد.

3. آموزش وپرورش وتبلیغات

همگونی اجتماعی، در عین حال که مبتنی بر عوامل مادی، مانند عدالت در توزیع، فراوانی اقتصادی وتوسعه استقلال است، بر تصورات ذهنی جمعی - که محصول نوع تبلیغات موجود در جامعه است - تکیه بسیاری دارد. چه بسا جوامعی که در آن ها توزیع، عادلانه است، ولی پندار عمومی، مبتنی بر توزیع ظالمانه است ویا برعکس.
این جا است که نقش تبلیغات ووسایل ارتباط جمعی وآموزش های رسمی وغیر رسمی، در ذهنیت سازی جامعه، تأثیر خود را نشان می دهد. لذا تربیت وتبلیغات در سطوح مختلف جامعه، از ابزار ووسایلی است که می تواند ذهنیت صحیح را در این زمینه به وجود آورد.