فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

استراتژی های استقرار نظم

نظم اجتماعی، نمادی از یک جامعه همگون است؛ زیرا همگونگی، فرآیند متحد کردن یک جامعه است، فرآیندی که می کوشد آن جامعه را جامعه هماهنگی بسازد وبر نظمی استوار کند که توسط اعضای آن جامعه، به صورت نظم، حس شده باشد.(634)
هم چنان که گفته شد، این همگونی یا نظم اجتماعی، به برخی عوامل بیرونی، به عنوان ابزار نیاز دارد که مهم ترین آن ها قدرت سیاسی حاکم است.
به بیان دیگر، ایجاد همگونی یا نظم اجتماعی، از کار ویژه های اساسی قدرت سیاسی حاکم بر یک جامعه است؛ زیرا حکومت با وسایل وابزاری که در اختیار دارد، در دو بخش، ایجاد همگونی وتوسعه آن می تواند مؤثر باشد.
برخی از استراتژی های دولت، در این زمینه، عبارتند از:

1. استقرار قواعد وآیین ها

این وسیله، بیش ترین تأثیر را در همگون سازی اجتماع دارد. این قواعد وآیین ها، ضمن تبیین وظایف وحقوق اعضای جامعه (وبه عبارتی نقش های اجتماعی) روشن می سازند که ارتباطات در جامعه، به چه صورتی باید باشد که نتیجه آن، محدود کردن تعارض ها، برقراری سازش ها ودر نهایت، ارائه یک شکل وهماهنگی خاص، در اجتماع است که همان، نظم اجتماعی را تأمین می کند.

2. توسعه سازمان دسته جمعی

اگر حکومت بتواند خدمات دسته جمعی وعمومی را گسترش دهد ودر قالب یک برنامه ریزی جامع، هماهنگی عمومی در جامعه به وجود آورد، نقش خود را در ایجاد همگونی در جامعه، بهتر ایفا خواهد کرد.