فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

1. مجموعه آرمان های مشترک

ارزش شناسی، وجودشناسی، تکلیف شناسی، زیبا شناسی

2. مجموعه هنجارهای مشترک

هنجارهای اخلاقی، هنجارهای اجتماعی، هنجارهای قانونی، هنجارهای رویه ای

3. مجموعه تعاملی مشبک

روابط گفتمانی، روابط اجتماعی، روابط سیاسی، روابط مبادله ای