فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

نظم وامنیت در نهج البلاغه

تعریف ومبانی نظم

نظم را در لغت، به آرایش، ترتیب وتوالی معنا می کنند؛ اما در اصطلاح، این کلمه، در حوزه های مختلف، معنای متفاوتی دارد. آن چه در این تحقیق، مورد توجه است ویکی از کار ویژه های اساسی حکومت به حساب می آید، نظم اجتماعی است.
در تعریف نظم اجتماعی، تعامل چهار مجموعه از عوامل اجتماعی، مورد توجه قرار می گیرد:

1. مجموعه آرمان های مشترک

ارزش شناسی، وجودشناسی، تکلیف شناسی، زیبا شناسی