فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

د) حقوق اقتصادی مردم

1. عدالت اقتصادی
2. امنیت اقتصادی
3.مدیریت اقتصادی

ه) حقوق قضایی مردم

1.لزوم اجرای قوانین وحدود الهی
2. عدالت قضایی
3. آزادی کامل در طرح دعاوی ودفاع از خود
4. نفی آزار وشکنجه
5. جبران خسارت های قضایی
6. به روز بودن کار قاضی

و) حقوق دشمنان

1.مذاکره
2. رعایت دقیق مقاوله نامه ها وتعهدات
3. رعایت حقوق جنگی