فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

ج) حقوق فرهنگی مردم

1. آموزش وپرورش
2. ارایه الگوهای متعالی
3. نصیحت وخیرخواهی
4. احیای ارزش های الهی

د) حقوق اقتصادی مردم

1. عدالت اقتصادی
2. امنیت اقتصادی
3.مدیریت اقتصادی

ه) حقوق قضایی مردم

1.لزوم اجرای قوانین وحدود الهی
2. عدالت قضایی
3. آزادی کامل در طرح دعاوی ودفاع از خود
4. نفی آزار وشکنجه
5. جبران خسارت های قضایی
6. به روز بودن کار قاضی