فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

ب) حقوق اجتماعی مردم

1. عدالت اجتماعی
2. شایسته سالاری
3. امنیت اجتماعی
4. عدم اجبار مردم برای حضور در جنگ
5. توسعه واصلاحات اجتماعی

ج) حقوق فرهنگی مردم

1. آموزش وپرورش
2. ارایه الگوهای متعالی
3. نصیحت وخیرخواهی
4. احیای ارزش های الهی

د) حقوق اقتصادی مردم

1. عدالت اقتصادی
2. امنیت اقتصادی
3.مدیریت اقتصادی