فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

الف) حقوق سیاسی مردم

1. حق تعیین سرنوشت
2. برخورداری از آزادی
3. مشارکت دادن مردم به وسیله شورا ونفی استبداد وانتقاد پذیری حکومت
4. نصیحت امام مسلمین (که لازمه اثر نصیحت پذیری حکومت است)
5. توجه واحترام به افکار عمومی وجلب رضایت عامه مردم
6. حق آگاهی مردم از اخبار، مگر اسرار نظامی وامنیتی (حق داشتن)
7. حفظ اسرار مردم
8. ارتباط مستقیم مسؤولان حکومتی با مردم (پیوند با مردم)
9. نفی انحصارطلبی وریشه کن سازی عوامل آن
10. مسؤول بودن حکومت در مورد اعمال کارگزارانش (پاسخ گو بودن حکومت وحق استیضاح به وسیله مردم)
11. حق عدم اطاعت از حکومت، در صورت تخلف از قانون (قانون مداری)

ب) حقوق اجتماعی مردم

1. عدالت اجتماعی
2. شایسته سالاری
3. امنیت اجتماعی
4. عدم اجبار مردم برای حضور در جنگ
5. توسعه واصلاحات اجتماعی

ج) حقوق فرهنگی مردم

1. آموزش وپرورش
2. ارایه الگوهای متعالی
3. نصیحت وخیرخواهی
4. احیای ارزش های الهی