فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

مشروعیت ومقبولیت

مشروعیت به طور معمول، با واژه Legitimacy معادل گرفته می شود. در این واژه انگلیسی، نوعی مفهوم قانونیت نهفته است، در حالی که مشروعیت از منظر دین وفرهنگ اسلامی، در ارتباط با شرع وشریعت مقدس اسلام قرار داد که معادل گرفتن با این واژه، اندکی تسامح لازم دارد، مگر این که قانون را منحصر به قوانین وضعی ندانسته، بلکه اعم از آن وقوانین نانوشته، قوانین الهی وقانون عرفی بدانیم.(463)
بر همین اساس، انطباق مشروعیت ومقبولیت، وبه بیان دیگر، مشروعیت برخاسته از مقبولیت، در حکومت های جدید اروپایی، که مبتنی بر دمکراسی وقوانین موضوعه است، به طور کامل مشهود است؛ اما در فرهنگ اسلامی، آن چه رخ می دهد، مقبولیت برخاسته از مشروعیت است؛ یعنی چون مردم، مسلمان هستند وحکومت دینی واجرای احکام الهی را می خواهند، حکومتی را قبول می کنند که از ناحیه شرع مقدس اسلام، امضا شده باشد. شیعیان بر اساس باوری که به اصل امامت دارند وآن را منطبق بر قاعده لطف ومنصوص از طرف خدا می دانند، مردم را در مشروعیت این امامت، دخالت نمی دهند (هر چند مردم در مقبولیت حکومت امام مشروع، نقش کامل دارند)؛ ولی اهل تسنن، از آن رو که امر حکومت را از منظر اختیار مردم می نگرند، برای مشروعیت، تفسیری غیر از تفسیر شیعیان دارند.
در فرهنگ شیعی (که نهج البلاغه تبلوری از آن است) حق حاکمیت واقتدار مشروع، خاص ذات اقدس الهی است، واسطه اشاعه این اقتدار خداوند، در زمین، پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله واولوالامر هستند.(464) در طول حیات رسول خدا صلّی اللَّه علیه وآله مشروعیت این اقتدار، هیچ گاه جز توسط بیگانگان (کفار ویهود) مورد تردید واقع نشد ودر گستردگی ونافذ بودن آن، در همه جنبه های حیات فردی واجتماعی، احدی تشکیک روا نداشت: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم).(465)
تنها در زمان انتقال اقتدار پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله وطرح مسأله جانشینی، نزاع وافتراق در میان پیروان در گرفت. واین افتراق وجدایی میان مسلمانان، در آغاز، منشأ سیاسی داشت، اگر چه به تدریج، در قالب مذاهب وفرقه های مختلف، شکل گرفت.(466)
اما شیعه، همان اقتدار مشروعی را که برای پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله قائل است، برای جانشینان منصوب از سوی آن حضرت نیز (که به امر خداوند وبا ابلاغ ایشان، در مقام امامت جای گرفتند) قائل است. امام علی علیه السّلام حکومت را حق شایستگان دانسته است؛ زیرا اگر زمامداری واداره امور مردم (که همراه با اعمال قدرت ودر ابعاد مختلف آن است) در دست انسان های بی صلاحیت قرار گیرد، جز تباهی، چیزی به بار نخواهد آورد. ایشان در بیان شایستگی جانشینان پیامبر صلّی اللَّه علیه وآله چنین می فرماید:
لا یقاس بآل محمد صلّی اللَّه علیه وآله من هذه الامّة أحد، ولا یسوّی بهم من جرت نعمتهم علیه أبداً، هم أساس الدین، وعماد الیقین، الیهم یفی الغالی، وبهم یلحق التّالی، ولهم خصائص حقّ الولایة، وفیهم الوصیّة والوارثة، الان اذا رجع الحقّ الی أهله، ونقل الی منتقله.
کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد وآنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند، با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر صلّی اللَّه علیه وآله اساس دین وستون های استوار یقینند. شتاب کننده (یعنی هر که از حد درگذرد) باید به آنان بازگردد وعقب مانده (وامانده) باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگی های حق ولایت به آنان اختصاص دارد ووصیت پیامبر صلّی اللَّه علیه وآله درباره خلافت مسلمین ومیراث رسالت، به آنان تعلق دارد. هم اکنون (که خلافت را به من سپردید) حق به اهل آن بازگشت، ودوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، باز گردانده شد.(467)
حضرت علیه السّلام این سخنان را در بازگشت از نبرد صفین ایراد فرمود که اشاره به انحراف جریان جانشینی پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله در جریان سقیفه بنی ساعده دارد. در واقع، انحراف در اقتدار مشروعی بود که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله داشت، مشروعیتی که می توان آن را مشروعیت دینی والهی نامید؛ زیرا جایگاه رسالت وقداست این جایگاه، تعریف شده در شریعت مقدس اسلام واز ناحیه ذات اقدس الهی است ومی توان آن را مشروعیت فرهمند متعالی نامید؛ زیرا مبتنی بر فیض شخصی وصفات عالیه وجود پاک پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله بود ومی توان مشروعیت قانونی نامید؛ چون مبتنی بر قانون وحی الهی بود.
اما این مشروعیت واقتدار مشروع، در مسأله جانشینی، به دو شکل انشعاب پیدا کرد: شیعیان بر همین اقتدار ومشروعیت الهی (دینی، قانونی وفرهمندی) تأکید داشتند واهل تسنن با طرح مسأله اجماع (اجماع مسلمین یا اهل حد وعقد) مشروعیت واقتدار مردمی؛ برای جانشینی پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله قائل شدند. گروه سوم، یعنی خوارج، که نه اقتدار ومشروعیت اهل سنت ونه اقتدار ومشروعیت شیعیان را پذیرفتند، راه سومی را برای یافتن اقتدار مشروع برگزیدند. اینان در مقابل شرط نصب الهی شیعه و اجماع اهل حق وعقد اهل سنت، در امر خلافت، به انتخاب واجماع امت اعتقاد داشتند.(468)
بخشی از نهج البلاغه، رنج نامه امام علی علیه السّلام درباره این انحراف است که اساس همه انحراف ها در جامعه مسلمانان بوده است، آن جا که می فرماید:
اما واللَّه لقد تقمصّها فلان وانّه لیعلم انّ محلّی منها محلّ القطب من الرّحی. ینحدر عنّی السّیل، ولا یرقی الیّ الطّیر.(469)
آری، به خدا سوگند! فلانی (ابوبکر) جامه خلافت را بدون این که اندامش برای آن متناسب باشد، در برکرد، با آن که به خوبی می دانست که موقعیت من نسبت به خلافت، موقعیت قطب است نسبت به آسیاب که دور آن حرکت می کند. چشمه های فضایل ومعارف، سرشار وسیل آسا از دامنه کوه وجود من فرو می ریزد وپرنده (همت های بلند) به قله مشامخ من نرسد.

استراتژی ایجاد مشروعیت

در هر نظام حکومتی، زمامداران، کم وبیش ممکن است از ابزار ووسایل وراه های ذیل برای به اطاعت کشاندن مردم، که ثمره مشروعیت است، استفاده کنند:(470)
1. الزام (زور): ترش، منشأ اطاعت است. این ترس، ممکن است ترس از صدمات جسمی وروحی (ناشی از تنبیه، از دست دادن مال، امکانات، حیثیت وآبرو) باشد. راه کارهایی که در ایجاد این الزام وترس، استفاده می شود، گاهی به کارگیری سلاح های فیزیکی، گاه سلاح اقتصادی (جرایم سنگین)، گاه ایجاد الزام های روانی وگاه اجبارهای اجتماعی است.
2. نفوذ: به طور معمول، نظام های سنتی ویا حکومت های دینی، از راه نفوذ وتحت تأثیر قرار دادن مردم، از آنان اطاعت می طلبند.
3. القای عاطفی واحساسی: که از راه تحریک عواطف واحساسات وشور آفرینی، زمینه اطاعت مردم را ایجاد می کنند.
4. ترغیب یا اقناع: که بر اساس متقاعد کردن وطرح استدلال های منطقی وعقلانی، مردم را به سوی اطاعت می کشانند.
این چهار روش را می توان در دو طریقه خلاصه کرد:
اول: الزام واجبار، که مردم به علت ترس، اطاعت پیشه کنند.
دوم: اطاعت مردم، مبتنی بر باور واعتقاد آنان باشد که این باور، بر اساس مزایا وپاداش اطاعت ویا بر اساس اقناعی که در مورد اوامر پیدا می کنند، شکل می گیرد ومبنای اطاعت مردم می شود.
استدلال های حضرت علیه السّلام در نهج البلاغه نشان می دهد که امام علیه السّلام در زمامداری اسلامی که در زمامداری خود، نمونه عالی آن را به نمایش گذاشت - بیش تر، از روش مبتنی بر باور به بیان دیگر شیوه اقناعی (آموزش)، اطاعت مردم را طلب می کرد واستفاده از زور را در جایی کارساز می دانست که چاره ای جز آن برای اصلاح جامعه وجود نداشت.(471)
مبنای این استراتژی، این است که در فرهنگ حکومت حضرت علیه السّلام رابطه زمامداران ومردم، رابطه یک سویه نیست که زمامداران، تنها فرمان دهند ومردم، تنها اطاعت کنند، بلکه رابطه ای دو سویه، مبتنی بر اصول وحقوق متقابل حکومت ومردم است. حضرت علیه السّلام تأکید می کند که این رابطه، رابطه ای انسانی وبه دور از خود کامگی وخود کامه پذیری وگردنکشی وخواری پذیری است ودر این راه، مردم را آموزش می داد:
وانّ من أسحف حالات الولاة عند صالح الناس، أن یظنّ بهم حبّ الفخر، ویوضع أمرهم علی الکبر...
زشت ترین خوی زمامداران، نزد صالحان این است که مردمان بپندارند که آنان دوستدار فخر ومباهات وبزرگ منشی اند وبنای کار خود را بر کبر وخودخواهی می نهند... پس با من چنان که با سرکشان سخن می گویید، سخن مگویید وشنیدن حق را بر من سنگین مپندارید... جز این نیست که ما وشما، بندگان ومملوک پروردگاریم وجز او پروردگاری نیست.(472)
در هیج جا دیده نشد که حضرت علیه السّلام راه انتقاد یا استیضاح به معنای واقعی، (یعنی توضیح خواستن از حکومت وزمامداران درباره سیاست های اموری که انجام می دهند) را مسدود کند. چه راه کاری برای ایجاد مشروعیت وطلب اطاعت مردم، بهتر از این شیوه اقناعی، که حضرت علیه السّلام دنبال می کرد وزمامداران خود را به آن توصیه می فرموده است؟
به همین علت، حضرت علیه السّلام بارها ودر موقعیت های مختلف، نقش وجایگاه وحقوق متقابل مردم وحکومت را گوشزد می کند وبه مردم آگاهی می دهد که هم حقوق حکومت را رعایت کنند وهم حقوق خود را از حکومت، طلب نمایند.

جایگاه ونقش مردم

گفتیم که در فرهنگ شیعی - که بر گرفته از اندیشه ومرام امام علی علیه السّلام ومعصومین علیه السّلام است - مشروعیت (یعنی شرعی بودن وبر طبق شریعت بودن، نه مشروعیت سیاسی، که در عصر جدید وبه ویژه در اروپا مطرح است)، تنها پایه دینی والهی دارد ومردم در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند؛ اما در مقبولیت، یعنی قبول یک حکومت، مردم جایگاه ونقش اصلی را دارند که امروزه از آن، به مشروعیت سیاسی نیز تعبیر می شود.
این نظریه، خلاف آن باور است که برای مردم، در حکومت، هیچ نقش اساسی قائل نیست وحکومت را امری پیچیده، تخصصی وعلمی می داند که تنها نخبگان وخبرگان، در آن نقش ایفا می کنند. هم چنین خلاف آن باور است که میزان نقش مردم را بر عهده نخبگان می گذارد تا بنابر مصالح وضرورت ها، نقش مردم در حکومت را کم یا زیاد کنند.
بنابر نظریه مذکور، حکومت، بدون مردم وخواست ایشان تحقق نمی یابد وبدون اقبال ورأی مردم، مقبولیت (که همان مشروعیت سیاسی است) پیدا نمی کند وبدون حضور ومشارکت همه جانبه مردم، به درستی اداره نمی شود وفارغ از محور قرار دادن مردم، حکومت سلامت نخواهد داشت.(473) بنابراین، مردم سه نقش عمده دارند:
1. نقش ایجادی، که این نقش را با بیعت ایفا می کنند.
2. نقش ابقایی، که با همراهی، مشارکت واطاعت، در صدد ایفای آن برمی آیند.
3. نقش اصلاحی، که با نصیحت، امر به معروف ونهی از منکر، مشورت واستیضاح، به ایفای نقش می پردازند.
سخنان حضرت علیه السّلام در این باره فراوان است، در جایی می فرماید:
لولا حضور الحاضر وقیام الحجّة بوجود الناصر.(474)
ودر کلامی دیگر می فرماید:
بسطتم یدی فکففتها، ومددتموها فقبضتها...(475)
که اشاره به اصرار مردم بر بیعت با حضرت علیه السّلام دارد.
ودر جای دیگر فرموده است:
أیّها النّاس... انّ هذا أمرکم لیس لاحد فیه حق الّا ماأمّرتم؛
ای مردم! این (حکومت) امر شما است، هیچ کس جز آن که شما او را امیر گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد.(476)
ملاک اصلی در مشروعیت سیاسی، این است که نظام سیاسی بر اساس خواست ورضایت مردم باشد وبه جایگاه وحقوق ایشان احترام بگذارد ودر جهت مصالح مردم ورشد وتعالی ایشان گام بردارد.
با مروری بر نهج البلاغه، بهترین شاخصه های مشروعیت را ملاحظه می کنیم:
1. دولت ونظام سیاسی، نماینده مردم است. حضرت علیه السّلام به کارگزاران دولت می فرماید:
فانّکم خزّان الرّعیّة، ووکلاء الامّة، وسفراء الائمّة.
شما خزانه داران مردم، نمایندگان امت وسفیران رهبران هستید.(477)
2. سمت گیری سیاست ها باید بدون هیچ گونه تبعیضی به نفع توده ها ودر جهت جلب رضایت مردم باشد. امام علیه السّلام در توصیه های جامع خود به مالک اشتر نخعی، ضمن دعوت وی به انصاف با مردم، در تقابل عوام وخواص، او را جلب رضایت عوام، به معنای توده مردم، دعوت می فرماید:
انصف اللَّه وانصف الناس... ولیکن احبّ الامور الیک... واجمعها لرضی الرعیّة، فانّ سخط العامّة یجحف برضی الخاصّة وانّ سخط الخاصّة یغتفر مع رضی العامة.
با خدا ومردم انصاف داشته باش... وباید که برای تو پسندیده ترین کارها... جامع ترین آن ها در جلب خشنودی ورضایت مردم باشد که بی شک، خشم همگانی، اثر رضایت خواص را از بین می برد، در حالی که خشم خواص، با خشنودی عامه مردم، بخشوده می شود.(478)
3. مردم صاحبان اصلی حکومت وبیت المال هستند. حضرت در نامه ای به طلحه وزبیر گوشزد می کند که مردم بودند که با اصرار بر بیعت با من، این حکومت را راه اندازی کردند.(479) در جایی دیگر، این مهم را گوشزد می کند که نکند خواص ونزدیکانی که پیرامون تو هستند، تو را از صاحبان اصلی حکومت، که توده مردم هستند، غافل کنند.(480)
4. مصالح عموم، بر منافع شخصی اولویت قطعی دارد. حضرت علیه السّلام در نامه خود به مالک اشتر نخعی (که باید به حق، آن را نظام نامه حکومت نامید) می فرماید:
واحذر کلّ عمل یرضاه صاحبه لنفسه، ویکره لعامّة المسلمین.
از انجام هر کاری که با انگیزه سود شخصی خوشایند باشد، اما با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی مسلمانان ناخوشایند باشد، بر حذر باش.(481)
همین اولویت را در عزل محمد بن ابی بکر از ولایت مصر وگماردن مالک اشتر نخعی مشاهده می کنیم. گر چه جایگاه محمد بن ابی بکر نزد امام علیه السّلام، جایگاهی قابل توجه بود وامام علیه السّلام وی را عزیز می داشت، اما به علت حساسیت ولایت مصر ولیاقت بیش تر مالک اشتر نخعی، این جابه جایی را انجام داد وناخشنودی قابل رفع دوست خود، محمد بن ابی بکر را - که امری شخصی است - بر مصالح عامه مردم مصر، که والی توانمندتری را طلب می کرد، ترجیح داد.(482)
5. عدالت نقش زیر بنایی در مشروعیت دارد. حضرت علیه السّلام با آن سخن شگفت خود، در برابر ابن عباس (که ایشان را در حال وصله زدن کفش خود دید) به همه فهماند حکومتی مشروع است که در آن، اقامه ئ حقی یا ازاله باطلی شود؛ یعنی بر محوریت عدالت حرکت کند و الا ارزش آن حکومت، از یک کفش در حال وصله خوردن، کم تر است (کنایه از این که چنین حکومتی هیچ مشروعیتی ندارد).