فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

دسته بندی وظایف حکومت

در پایان این فصل می توان از آن چه گذشت، دسته بندی وظایف را در قالب زیر استفاده کرد که مستندات آن، در فصول مختلف آمده است:
1. مدیریتی
1/1. شایسته سالاری
2/1. کنترل ونظارت دقیق ودائمی
3/1. تشویق وتنبیه
4/1. پرهیز از تصمیم گیری عجولانه وشتابزدگی (ایاک والعجله...)(347)
5/1. پیش گامی در عمل به اصول، قوانین ودستورها
6/1. رسیدگی به هم کاران، به ویژه تفقد از هم کاران بر کنار شده
2. دینی وفرهنگی
1/2. احیای دین الهی وسنت نبوی صلّی اللَّه علیه وآله
2/2. ترویج معنویت
3/2. محبت وعطوفت
4/2. آموزش وپرورش (تربیت)
5/2. احیای ارزش ها
6/2. تبیین ضد ارزش ها وپرهیز دادن از آن ها
3. سیاسی
1/3. تأمین عدالت
2/3.تأمین آزادی
3/3.تأم ین مشارکت مردم
4. اجتماعی
1/4. حسن ظن به مردم
2/4. برقراری روابط صمیمی با مردم
3/4. تسریع در رفع گرفتاری ها ونیازمندی های مردم
4/4. عدم تجسس وحفظ اسرار مردم
5/4. اطلاع رسانی شفاف به مردم
6/4. تبیین حقوق طبقات مختلف
7/4. تأمین اجتماعی
5. اقتصادی
1/5. توسعه وسازندگی عجین با عدالت
2/5. فقر زدایی
3/5. جلوگیری از احتکار وفساد مالی
4/5. تأمین امنیت مالی

فصل سوم

فرهنگ سازی در نهج البلاغه