فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

فصل دوم

مبانی خط مشی گذاری حکومت علوی

تعریف خط مشی

خط مشی های عمومی یک حکومت، اصولی هستند که به وسیله مراجع ذی صلاح در کشور وضع شده اند و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های لازم در جامعه را راهبری می کنند.(64)