فهرست کتاب


مدیریت علوی

ابوطالب خدمتی , علی آقا پیروز , عباس شفیعی

3. اندازه گیری عملکرد واقعی فرد

بعد از آن که نتایج مورد انتظار، و استانداردها تعیین شدند، باید عملکرد واقعی فرد اندازه گیری شود. بدین منظور باید اطلاعات جامع و کاملی در مورد عملکرد واقعی فرد، جمع آوری شود، تا ارزشیابی بر اساس آن صورت گیرد.

4. مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای عملکرد

از مراحل اصلی، و در واقع اصلی ترین مرحله ارزیابی عملکرد، مقایسه میان عملکرد واقعی و استانداردهای عملکرد است. در این مرحله به کمک استانداردها و معیارهای مشخص شده، اطلاعاتی که در مورد عملکرد واقعی فرد جمع آوری شده است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، آنچه در قالب استانداردها پیش بینی شده با آنچه در عمل انجام گرفته است، مقایسه می شود.

5. انتقال نتایج ارزیابی به فرد

سرانجام در مرحله پنجم، نتایج حاصل از این مقایسه، با فرد در میان گذاشته می شود و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد؛ و نیز در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی به عمل می آید.
در واقع اطلاع فرد از نتیجه عملکرد خود از دیگر مراحل این فرایند است.