مدیریت علوی

ابوطالب خدمتی , علی آقا پیروز , عباس شفیعی

2. تعیین نتایج مورد انتظار و استانداردها

یکی از مراحل اساسی در طراحی و اجرای یک سیستم کارآمد برای ارزشیابی شایستگی کارکنان، این است که بایدها و نتایج مورد انتظار به خوبی روشن و مشخص گردند. باید کارکنان از این آگاهی بهره مند باشند که در وظایف محول شده به آنان مشخصاً چه انتظاری از آن ها وجود دارد. اگر این کار به درستی انجام نگیرد، ارزیابی صحیح عملکرد کارکنان امکان پذیر نخواهد بود؛ چرا که ارزیابی همان مقایسه میان عملکرد واقعی افراد، با اهداف و نتایج مورد انتظار است.
تجزیه و تحلیل شغل و اطلاعات به دست آمده از آن، می تواند نقش قابل توجهی در کمک به مدیران و ارزیابی کنندگان ایفا نماید. به کمک اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل شغل به دست آمده و در شرح شغل منعکس شده است، می توان وظایف و فعالیت های اصلی شغل را با فرد در میان نهاد و برای او توضیح داد که عملکرد، به اطلاع فرد رسانده می شود. روشن است که ارزیابی عملکرد نیازمند استانداردهایی است که مبنای ارزیابی قرار گیرند. این استانداردها در صورتی ثمر بخش خواهند بود که با نتایج مطلوب هر شغل مرتبط باشند. تردیدی نیست که استانداردها را نمی توان به طور دلخواه یا تصادفی تعیین کرد؛ بلکه باید آن ها را از طریق تجزیه و تحلیل شغل به دست آورد. (275)

3. اندازه گیری عملکرد واقعی فرد

بعد از آن که نتایج مورد انتظار، و استانداردها تعیین شدند، باید عملکرد واقعی فرد اندازه گیری شود. بدین منظور باید اطلاعات جامع و کاملی در مورد عملکرد واقعی فرد، جمع آوری شود، تا ارزشیابی بر اساس آن صورت گیرد.

4. مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای عملکرد

از مراحل اصلی، و در واقع اصلی ترین مرحله ارزیابی عملکرد، مقایسه میان عملکرد واقعی و استانداردهای عملکرد است. در این مرحله به کمک استانداردها و معیارهای مشخص شده، اطلاعاتی که در مورد عملکرد واقعی فرد جمع آوری شده است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، آنچه در قالب استانداردها پیش بینی شده با آنچه در عمل انجام گرفته است، مقایسه می شود.