فهرست کتاب


مدیریت علوی

ابوطالب خدمتی , علی آقا پیروز , عباس شفیعی

10. تشخیص مشکلات سازمانی

از دیگر کاربردهای ارزیابی عملکرد کارکنان، می توان به تشخیص مشکلات سازمانی اشاره کرد. ارزیابی عملکرد، وسیله خوبی برای تشخیص محدودیت ها و موانع موجود در راه موفقیت سازمان و عملکرد مطلوب کارکنان می باشد. بنابراین، ارزشیابی عملکرد کارکنان راه سازمان می تواند در تشخیص برخی از مشکلات سازمانی مفید و مؤثر باشد. (273)

فرایند ارزیابی عملکرد

با توجه به حساسیت مسأله ارزشیابی کارکنان، طراحی سیستمی مناسب و کار آمد برای ارزیابی عملکرد آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور پیمودن کامل و دقیق مراحل ذیل - که در شکل شماره 2 نشان داده شده است - ضروری می نماید.

1. تعیین هدف از ارزیابی عملکرد

در مرحله اول باید هدف و منظور از ارزیابی عملکرد کارکنان معین شود. تعیین این اهداف امری ضروری است؛ زیرا بندرت می توان سیستم واحدی برای ارزیابی کارکنان طراحی نمود که تمام جوانب را در نظر بگیرد. برای مثال ممکن است در یک سازمان، هدف اولیه از ارزیابی عملکرد، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان باشد، و در سازمانی دیگر سنجش شایستگی افراد برای اتخاذ تصمیماتی درباره افزایش پرداخت یا ترفیع مقام.
بنابراین، باید اهداف ویژه ای که سیستم ارزیابی عملکرد، برای نیل به آن طراحی و اجرا می گردد، مشخص شود؛ زیرا موارد بسیاری را می توان یافت که به دلیل نامعلوم بودن اهداف، سیستم ارزیابی، درست طراحی نشده و یا درست اجرا نگردیده است. با توجه به این مسائل، غالباً سازمان به بیش از یک نوع سیستم ارزیابی نیاز دارد. (274)