مدیریت علوی

نویسنده : ابو طالب خدمتی، علی آقا پیروز و عباس شفیعی

9. انگیزش کارکنان

یکی دیگر از کاربردهای ارزشیابی عملکرد کارکنان، انگیزش آن ها می باشد؛ یعنی اگر عملکرد کارکنان به درستی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد، انگیزه آنان برای کار و تلاش و بالا بردن کیفیت و کمیت کار ارتقا خواهد یافت؛ زیرا احساس خواهند کرد که به عملکرد آنان اهمیت داده می شود، و در صورتی که عملکرد آن ها مطلوب باشد مورد توجه قرار خواهند گرفت.
بنابراین، ارزیابی عملکرد و پیامدهای آن، نقش مهم و حیاتی در الگوی انگیزش ایفا می کنند. (271)
اگر اهدافی که کارکنان جداگانه درصدد دستیابی به آن هستند روشن نباشند، اگر معیارها برای اندازه گیری و سنجش میزان دستیابی به اهداف مبهم باشد و اگر کارکنان اطمینان نداشته باشند که کار و تلاش های آنان به یک ارزیابی رضایت بخش از عملکرد آنان منجر می شود، یا احساس کنند که وقتی اهداف عملکرد آنان به دست می آید، نتیجه غیر مطلوبی نسبت به سازمان وجود خواهد داشت، می توانیم پیش بینی کنیم که افراد، خیلی کم تر از توانایی شان کار می کنند. (272)

10. تشخیص مشکلات سازمانی

از دیگر کاربردهای ارزیابی عملکرد کارکنان، می توان به تشخیص مشکلات سازمانی اشاره کرد. ارزیابی عملکرد، وسیله خوبی برای تشخیص محدودیت ها و موانع موجود در راه موفقیت سازمان و عملکرد مطلوب کارکنان می باشد. بنابراین، ارزشیابی عملکرد کارکنان راه سازمان می تواند در تشخیص برخی از مشکلات سازمانی مفید و مؤثر باشد. (273)

فرایند ارزیابی عملکرد

با توجه به حساسیت مسأله ارزشیابی کارکنان، طراحی سیستمی مناسب و کار آمد برای ارزیابی عملکرد آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور پیمودن کامل و دقیق مراحل ذیل - که در شکل شماره 2 نشان داده شده است - ضروری می نماید.