فهرست کتاب


مدیریت علوی

ابوطالب خدمتی , علی آقا پیروز , عباس شفیعی

ج) با تجربه باشد

هر قدر تجربه آدمی بیش تر باشد، آگاهی، توانایی و قدرت وی در شناخت مسائل مختلف و ارائه راه حل های متفاوت برای حل مشکلات بیش تر؛ و نیز عقیده و نظر او دقیق تر و پربارتر است.
مشورت با صاحبان تجربه انسان را در توانمندی های آنان شریک کرده، از خطاهای گذشتگان مصون می دارد، و به راه درست رهنمون می شود. امام علی (ع) به مشورت با اهل تجربه سفارش نموده و از دیدگاه آن حضرت بهترین مشاور کسی است که دارای تجربه باشد:
افضل من شاورت ذو التجارب؛ (126) برترین کسی که با وی مشورت می کنی، با تجربه ها هستند.
آنان که تجربه فراوان دارند، از نظراتی پخته و اندیشه ای متقن و قوی برخوردارند؛ بنابراین، می توانند مشاوران خوبی باشند.

د) بخیل نباشد

از ویژگی های لازم برای مشاور از دیدگاه امام علی (ع) این است که بخیل نباشد. آن حضرت در این مورد به مالک اشتر می فرماید:
لا تدخلن فی مشورتک بخیلاً یعدل بک عن الفضل ویعدک الفقر ؛(127) بخیل را در مشورت خود دخالت مده؛ زیرا تو را از احسان منصرف کرده، و از تهیدستی می ترساند.

ه) ترسو نباشد

از دیگر شرایط لازم برای مشاور خوب در نظر امام علی (ع) این است که ترسو نباشد. آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر، بعد از سفارش به پرهیز از مشورت با بخیل، می فرماید:
و لا جباناً یضعفک عن الأمور؛ (128) و نیز با ترسو مشورت مکن؛ زیرا در کارها (روحیه) تو را تضعیف می کند.