فهرست کتاب


زندگی سیاسی هشتمین امام (حضرت علی بن موسی الرضا (ع))

جعفرمرتضی حسینی عاملی‏ دکتر سید خلیل خلیلیان‏

برنامه پیشگیری امام

اکنون که امام رضا (ع) در پذیرفتن ولیعهدی از خود اختیاری ندارد، و نه می تواند این مقام را وسیله رسیدن به هدفهای خویش قرار دهد، چه زیانهای گرانباری بر پیکر امت اسلامی وارد آمده دینشان هم به خطر می افتد.. و از سویی هم امام نمی تواند ساکت بنشیند و چهره موافق در برابر اقدامات دولتمردان نشان بدهد... پس باید برنامه ای بریزد که در جهت خنثی کردن توطئه های مأمون پیش برود.
اکنون در این باره سخن خواهیم راند.

برنامه امام (ع)

انحراف فرمانروایان

کوچکترین مراجعه به تاریخ بر ما روشن می کند که فرمانروایان آن ایام - چه عباسی و چه اموی - تا چه حد در زندگی، رفتار و اقداماتشان با مبانی دین اسلام تعارض و ستیز داشتند، همان اسلامی که به نامش بر مردم حکم می راندند. مردم نیز به موجب مردم بر دین ملوک خویشند تحت تأثیر قرار گرفته اسلام را تقریباً همانگونه می فهمیدند که در متن زندگی خود اجرایش را مشاهده می کردند. پی آمد این اوضاع، انحراف روزافزون و گسترده ای از خط صحیح اسلام بود که دیگر مقابله با آن هرگز آسان نبود.