فهرست کتاب


زندگی سیاسی هشتمین امام (حضرت علی بن موسی الرضا (ع))

جعفرمرتضی حسینی عاملی‏ دکتر سید خلیل خلیلیان‏

موضعگیری امام در برابر توطئه های مأمون

دیدیم چگونه مأمون از بازیی که در پیش گرفته بود، هدفی جز تفوق بر مشکلات خویش نداشت. او می خواست پایه های حکومت خویش و خلافت عباسیان را استوار کند. اکنون این پرسش مطرح است که در برابر این بازی، امام (ع) چه موضعی اتخاذ کرد؟
آیا عرصه را برای مأمون فراخ گذاشت تا به آرزوهای خویش برسد؟
یا او نیز برنامه هایی خاص برای خود داشت و می کوشید تا به هدفهایش دست بیابد؟
حقیقت آن است که امام (ع) توانست با پیروی از برنامه خردمندان و رفتار جالب و نمونه خویش، راه هرگونه فرصت طلبی را بر مأمون ببندد. مأمون نیز چنان با یأس و سرافکندگی روبرو شد که به ناچار به کشتن امام روی آورد.
در این باره مطالب گسترده ای در بخش سوم و چهارم خواهید خواند.

بخش سوم: تشریح موضع امام

پیشنهاد خلافت و امتناع امام (ع)