فهرست کتاب


زندگی سیاسی هشتمین امام (حضرت علی بن موسی الرضا (ع))

جعفرمرتضی حسینی عاملی‏ دکتر سید خلیل خلیلیان‏

موضعگیری خلفا، یک به یک

چون می خواهیم بر پاره ای از جنایات و تبهکاریهای هر یک از خلفا آگاهی بیابیم، از اینرو از سفاح شروع می کنیم:

سفاح

این شخص خود را به صورت مهدی ظاهر کرده بود(110).
مورخان درباره اش نوشته اند: بسیار سریع دستش را به خون می آلود. کارگزارانش در شرق و غرب نیز وی را در این خصلت پیروی می کردند، مانند محمد بن اشعث در مغرب، صالح بن علی در مصر، خازم بن خزیمه، حمید بن قحطبه و دیگران..(111)
سرانجام شورشی به رهبری شریک بن شیخ مهری - که ظاهراً از مدعیان خلافت برای عباسیان بود - به همراهی بیش از سی هزار تن بر ضد سفاح برپا گردید. او می گفت: این آن چیزی نبود که بخاطرش با خاندان محمد بیعت کردیم. خون می ریزی و به ناحق رفتار می کنی..(112) آنگاه ابومسلم از سوی سفاح مأموریت یافت که به مقابله با او برخیزد و در نتیجه، هم او و هم یارانش همه را از دم شمشیر گذراند..
داستان کارگزار این خلیفه به نام یحیی معروف است که می گویند برادر یا برادرزاده اش بود. وی هزاران نفر از اهالی موصل را آنهم در مسجد، سر برید.
مورخان در این باره می نویسند: پس از این قتل عام، از جمعیت انبوه موصل جز چهار صد نفر باقی نماند. او همچنین به ارتش خود دستور داد که سه روز هم به کشتن زنان بپردازند زیرا آنان بر جنازه مردان خود گریسته بودند. مورخان می نویسند: پس از این قتل عام، اهل موصل چنان سر افکنده شدند که دیگر صدایی از آنان برنخاست و کسی از میانشان قامت برنیافراخت(113).
روزی سفاح از همسرش ام سلمه پرسید: چرا برادرزاده ات اینگونه اهل موصل را از دم تیغ گذراند؟ پاسخ چنین شنید که: به جانت سوگند که نمی دانم..(114)
در پیش جمله ای از دکتر محمود صبحی درباره سفاح و منصور نقل کردیم که قریب به این مطالب بود..

منصور

این خلیفه نیز خود را به صورت مهدی آشکار ساخته بود. این مطلب از ابیات ابودلامه خطاب به ابومسلم که به دست وی کشته شده بود، بر می آید. وی خطاب به ابومسلم می گوید:
ای ابومجرم، خدا هرگز نعمتش را بر بنده ای
تغییر نداده، مگر آنکه بنده خود آن را دگرگون سازد
آیا در حکومت مهدی خواستی نیرنگ بکار بری
نیرنگباز همانا پدران کُرد تو هستند(115).
منصور آنقدر آدم کشت تا امر خلافت برایش هموار شد(116).
دستورهایی که برای ظلم و جور و هتک حرمت صادر کرده مشهورتر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. روزی یکی از بزرگان دعوت عباسی بر این رویه خرده گرفت. وی ابوجهم بن عطیه بود، کسی بود که سفاح را از مخفیگاهش نجات داد و برایش بیعت برای خلافت گرفت، یعنی همان مخفیگاهی که ابوسلمه و حفص بن سلیمان خلال و پاسدارانش برایش ساخته بودند. ابوالعباس از این مخفیگاه اطلاع داشت و ابومسلم نیز به او اعتماد می کرد و برایش نامه می نوشت.
چون ابوجعفر منصور به خلافت رسید و در فرمانهای خود ظلم را پیشه کرد، ابوجهم گفت: ما برای این با شما بیعت نکرده بودیم، بلکه بیعت ما بر سر عدالت بود. منصور این گفته را در سینه پنهان نگاه داشت تا روزی که او را به صرف شام دعوت نمود. در این میهمانی شربتی تهیه شده از آرد بادام به او خورانید. این شربت چنان او را به دل درد انداخت که پنداشت مسمومش کرده اند. از جا پرید. منصور گفت: کجا، ابوجهم؟ و او پاسخ داد: به همان جا که مرا فرستادی. پس از یکی دو روز از دنیا رخت بر بست.
علاوه بر عموی منصور، گروهی از فرماندهان نیز بر رویه او خرده گرفتند، بر ضدش بپاخاسته مردم را به دوستی با اهلبیت فراخواندند. آنگاه عبدالرحمن ازدی در سال 140 به نبرد با آنان برخاست و عده ای را کشت و بقیه را به زندان افکند(117).
طبری در حوادث سال 140 این مطلب را نیز نوشته: .. منصور، عبدالجبار بن عبدالرحمن را والی خراسان کرد. به مجرد ورود، عده ای از فرماندهان را به اتهام دعوت به نفع فرزندان علی (علیه السلام) دستگیر نمود، مانند: مجاشع بن حریث انصاری، ابوالمغیره یا خالدبن کثیر، حریش بن محمد ذهلی، و عموزاده داود که اینان همه به قتل رسیدند. اما جنید بن خالد بن هریم تغلبی و معبد بن خلیل مزنی پس از کتک خوردن شدید همراه با برخی از فرماندهان موجه خراسان، به زندان رفتند(118).
شاید از امور شایان یادآوری در اینجا یکی هم این باشد که منصور با راوندیه که او را خدا می شمردند، معاشرت داشت و هرگز آنان را از این اعتقاد نهی نمی کرد. وقتی یکی از مسلمانان ایران در این باره از وی سؤال کرد - چنانکه در تاریخ طبری آمده - پاسخ داد: آنان بر خدا عصیان می ورزند ولی ما را که اطاعت می کنند. این در نزد من بهتر از آن است که خدا را اطاعت کنند ولی بر ما عصیان ورزند.
ولی همین گروه وقتی در هاشمیه بر ضدش شوریدند، بدنشان را آماج شمشیرها کرد، ولی نه برای اعتقاد فضاحت بارشان، بلکه برای نافرمانیی که در برابر منصور مرتکب شده بودند
منصور روزی از دوست ایام کودکیش عبدالرحمن افریقایی پرسید: قدرت مرا در مقایسه با قدرت بنی امیه چگونه یافتی؟ پاسخ داد: در سلطنت ایشان هیچ ستمی نبود که آنرا در سلطنت تو ندیده باشم(119).
همین عبدالرحمن بود که وقتی برای دیدار منصور از افریقا آمده بود، مدت یک ماه بر در کاخش به انتظار بماند تا بدو دسترسی پیدا کرد. بدو گفت:
ستمگری در هر گوشه از کشورمان پدیدار گردیده، از این رو آمده ام تا تو را بدان آگاه کنم. این همه ستمها از خانه تو برمی خیزد. من از دور که ظلم و کارهای زشت را می دیدم می پنداشتم که به علت بعد مسافت از تو می بود. ولی هر چه به کاخ تو نزدیکتر شدم دیدم که فجایع هم بزرگتر می شوند.
منصور از شنیدن این سخنان برآشفت و دستور به اخراجش داد(120).
سدیف شاعر که قبلا یکی از شیفتگان حکومت عباسی بود، به منصور چنین نگاشت:
در کشتار رعیت ای ظالم بسی زیاده روی کردی
پس دست نگاه بدار که رعیت را مهدیش در پناه بگیرد(121)
و ظاهراً منظورش از مهدیش محمد بن عبدالله بن حسن می بود.
این داستان نیز مشهور است که کارگزار منصور می خواست ثروت یک مرد همدانی را از چنگش درآورد، ولی چون او امتناع می کرد، دست و پایش را به زنجیر بست و نزد منصورش فرستاد. چهار سال در زندان بخفت بی آنکه کسی در این باره حرفی بزند(122).
اگر باز هم می خواهید در وصف منصور بشنوید ببینید بیهقی درباره وی چه گفته: مردم را به پا می آویخت تا علیه خود چیزی را اقرار کنند..(123)