فهرست کتاب


خواص و لحظه های تاریخ ساز (3-1)

موسسه‏ فرهنگی قدر و ولایت

اللهم سدد السنتنا بالصواب و الحکمه.

جهاد در فرهنگ اسلامی

یکی از چیزهای برجسته در فرهنگ اسلامی - که البته مصداقهای بارزی هم بیشتر در تاریخ صدر اسلام و کمتر در طول زمان دارد - عبارت است از فرهنگ رزمندگی و جهاد. جهاد هم فقط جهاد در میدان جنگ نیست. هر چیزی که هم تلاش باشد، هم در مقابله ی با دشمن، این جهاد است. درست توجه بفرمایید: بعضی ممکن است یک کاری را انجام بدهند؛ زحمت هم بکشند؛ بگویند ما داریم جهاد می کنیم نه، یک شرط جهاد این است که در مقابله ی با دشمن باشد. البته یک وقت در میدان جنگ مسلحانه است؛ این جهاد رزمی است. یک وقت در میدان سیاست است؛ این جهاد سیاسی است. یک وقت در میدان فرهنگ است، این جهاد فرهنگی است. یک وقت در میدان سازندگی است؛ این جهاد سازندگی است و البته میدانهای دیگری هم هست، شرط اول این است که تلاش در آن باشد، کوشش باشد و شرط دوم این که در مقابل دشمن باشد.
در فرهنگ اسلامی، این چیز برجسته ای است که نمونه هایی هم در میدانهای مختلف دارد امروز هم، از وقتی که ندای مقابله ی با رژیم منحوس پهلوی از حلقوم امام رضوان الله علیه و همکاران ایشان - در آن روز، در سال 1341 - بیرون آمد، این جهاد شروع شد، قبل از آن هم بود؛ اما پراکنده بود، کم بود، کم اهمیت بود، از وقتی این مبارزه شروع شد، اهمیت پیدا کرد تا به پیروزی این جهاد رسید که پیروزی انقلاب بود بعد از آن هم تا امروز، دایما در این کشور جهاد بوده است. چون ما دشمن داریم و چون دشمنان ما، از لحاظ نیروی مادی قوی هستند؛ چون اطراف و جوانب ما را - از همه جهت - دشمنها گرفته اند، و جدا در صدد دشمنی هستند. در قضیه ی دشمنی با ایران اسلامی، شوخی نمی کنند؛ چون می خواهند از هر راهی که شد ضربه بزنند.

جهاد فکری

پس در ایران اسلامی، هر کسی که به نحوی در مقابل این دشمن - که از اطراف، تیرهای زهرآگین را به پیکر این انقلاب و این کشور اسلامی نشانه رفته است - تلاشی بکند، این جهاد فی سبیل الله کرده است و بحمدلله شعله ی جهاد بوده است و هست و خواهد بود، البته یکی از این جهادها هم، جهاد فکری است یعنی چون ممکن است دشمن ما را غافل کند و فکر ما را منحرف و دچار خطا و اشتباه بکند؛ هر کسی که در راه روشنگری فکر مردم، تلاشی بکند، از یک انحرافی جلوگیری کند، از یک سوء فهمی مانع بشود؛ چون در مقابله ی با دشمن است؛ جهاد است. شاید امروز، جهاد مهمی هم محسوب می شود.