فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

3- جای امن و راحت

جای امن و راحت و نامساعد و بستر و وسائل خواب نامطلوب و ناهموار، قهراً ناراحتی و اضطراب همراه خواهد داشت، و این اضطراب و ناراحتی موجب به هم ریختن سلسله اعصاب و در نتیجه بی خوابی یا بد خوابی می گردد.
بدین جهت و نیز به خاطر حفظ امنیت جان و عفاف اخلاقی هر مسلمانی، پیامبر بزرگوار اسلام سفارش می کرد، افراد از خوابیدن در جاهای نا امن و مخصوصاً پشت بامهائی که دیوار و وسائل حفاظتی ندارد، خودداری کنند.(788)

4- آرامش بخشی دعا

در موازین اخلاقی اسلامی، برای قبل از خوابیدن هم، دعاهائی وارد شده، و جنبه معنوی و تلقینی دعا را روی قلب و اعصاب هیچگاه نمی توان نادیده گرفت، خاصه اینکه گاهی خلافکاریها و لغزشها و عصبانیهای خود انسان او را به انفعال و اختلال کشانده و اینجاست که می بایست، طی یک ارزیابی سریع، لغزشهای خود را پذیرفته و برای خودداری از تکرار آنها، یک تصمیم جدی اتخاذ نماید و از درگاه خداوند متعال هم درخواست یاری بنماید، چنانچه در حدیث می خوانیم، اگر انسان به هنگام رفتن به بستر خواب صد مرتبه لا اله الا الله، بگوید و یا مثلاً دعاهای دیگر را بخواند، گناهان او ریخته می شود (789) و اعصاب او آرام می گردد.
دکتر دیل کارنگی می نویسد: اولین شرط اساسی برای یک خواب راحت و آسوده، آن است که در خود احساس امنیت و اطمینان نمائیم، باید باور کنیم که نیروئی بزرگتر از ما، تمام شب را تا صبح مواظب ماست.
دکتر هیسلوپ انگلیسی، ضمن کنفرانسی در انجمن پزشکان بریتانیا، این طور می گوید: نتیجه سالها تجربه، برای من ثابت کرده است، که مؤثرترین موجبات خواب دعاست، من این ادعا را از نظر پزشکی می کنم، که برای کسانی که عادت بدین کار دارند، خواندن دعا می بایستی یکی از مؤثرترین و طبیعی ترین وسیله تسکین مغز و اعصاب باشد.(790)

5- خود را خسته کردن

دستور دیگری را که روانپزشکان، برای مبارزه با بی خوابی ارائه می کنند، و آن را تجربه شده و مفید هم می دانند، این است که افراد قبل اینکه به بستر خواب روند بدن خود را خسته کنند!
روانپزشکی در این باره می نویسد: از جمله بهترین علاجهای بی خوابی، این است که بدن خویش را با باغبانی، شنا و ورزشهای مختلف دیگر و کارهای خسته کننده، خسته کنیم! (791)
شاعر عرب هم سفارش می کند:
اذا تعشیت، فدر ولو علی رأس الجدر - اذا تغذیت فنم، و لو علی قرن الغنم.
هرگاه شام خوردی، پس از آن قدم بزن و راه برو، اگر چه جائی را نداشته باشی و مجبور شوی که بر سر دیوارها راه بروی!
و آنگاه که ناهار خوردی، اندکی خواب و استراحت داشته باش، اگر چه در اثر بی جائی مجبور شوی، روی شاخ گوسفندان بخوابی!
شاهد این مدها را هم، در میان کارگران و افرادی که فعالیتهای سنگین جسمی دارند، به خوبی و بارها مشاهده کرده ایم.