فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

6- قدح شامی

قدح ها و ظرفهای سفالین بزرگی، که در روزگار صدر السلام، در شام ساخته می شد و به مدینه هم می آورند، مطلوبترین و مناسبترین طرفهای غذائی بود و از آن برای خوردن و آب آشامیدن، استفاده می گردید.
امام صادق (ع) فرموده است: کان رسول الله (ص) یشرب فی الاقداح الشامیه، یجاء بها من الشام و تهدی له. (767)
پیامبر اسلام، پیوسته از قدح و کاسه های شامی، که برای او به عنوان هدیه می آورند. آب را آشامید و می فرمود: هو من انظف آنبتکم.(768)
این کاسه ها، مناسبترین و تمیزترین ظرفهای شما می باشد.

7- پرهیز از جای شکسته

درباره همه ظرفها و مخصوصاً ظرفهائی که از لب آن به طور مستقیم آب، یا حتی غذاهای دیگر خورده می شود، برای رعایت جنبه بهداشتی و حفظ سلامت و تندرستی، امام علی (ع) فرموده است: لا تشربوا الماء من ثلمة الاناء و لا من عروته، فان الشیطان یقعد علی العروة و الثلمة.(769)
از قسمت شکستگی لب ظرفها و نیز از قسمت دسته ظرفها و کوزه ها و پارچها آب نخورید، زیرا در این قسمتها شیطان و عناصر آلوده جایگیر شده اند.

8- ظرفهای چوبین و بلورین

ظرفهای چوبین و بلورین و سفالین و ظرفهائی که از پوست ساخته می شده، از جمله ظرفهائی بوده، که در صدر اسلام مورد استفاده قرار می گرفته است.
در حدیث می خوانیم، پیغمبر (ص) از کاسه های بلورین که از شام برای او می آورند و نیز از کاسه هائی که از چوب ساخته می شد و همچنین از ظرفهائی که از پوست حیوانات و گل و خاک پخته تهیه می شد، برای غذا و آب خوردن استفاده می کرد. (770)
البته استفاده کردن از ظرفهای شیشه ای هم، مناسب و مطلوب است و اینکه در حدیث می خوانیم، امام علی (ع) یمنع من شرب الماء فی الزجاج الرقیق. (771)
یعنی آن حضرت از آب خوردن در ظرفهای شیشه ای نازک جلوگیری می کرد، همانطور که علامه محمد باقر مجلسی هم آورده، این جلوگیری علی (ع) از نهایت زهد و بی اعتنائی آن حضرت و زخارف و مظاهر فریبنده دنیا و نیز رعایت مساوات و الگو واقع شدن برای شیعیان فقیر و نازمند بوده است.(772)
به هر حال، در این فصل هم، در زمینه اوقات غذا خوردن، شیوه ها و آداب صحیح غذا خوردن و نیز و وسائل و ظرفهائی که در آن باید غذا خورده شود، خواستیم شیوه های اصیل و سنتی را ارائه کنیم، تا با پرهیز از روشهای تقلیدی و مصنوعی، که میراث زندگی ماشینی است، و صدها عوارض و آثار نگران کننده پدید آورده، مصون مانیم، سلامت و تندرستی خود را حفظ کنیم، به نشاط و طول عمر مفید خود بیفزائیم، و همانطور که در خبر روزنانه اطلاعات مطالعه کردیم: هر چه بیشتر به زندگی ساده و طبیعی روی آوریم، و از بیماریها و عوارض هولناک ناشناخته تری، خود را حفظ نمائیم.
زیرا رنگ آمیزی مصنوعی زندگی و غذائی، همانطور که روزنامه ها هم از سوی مسئولین بهداشتی هشدار دادند. حتی در مورد بستنی های صنعتی و رنگ آمیزی شده هم، ناباب و خطرناک خواهد بود. (773)