فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

5- ظرفهای سفالی

ظرفهای سفالی نیز، سابقه دارترین ظروف طبیعی بوده، که هم اکنون نیز در بسیاری از مناطق شهری و روستائی کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد، و بدلیل مصنوعی نبودن، و پیراستگی از مواد شیمیائی و عناصر مشکوک، مخصوصاً با توجه به اینکه با حرارت آتش ساخته و پخته می شود، آلوده نخواهد بود، و برای استفاده و غذا خوردن هم مناسب می باشد.
عمروبن ابی مقدام می گوید: وقتی به حضور امام باقر (ع) رسیدم، مشاهده کردم: هو یشرب فی قدح من جزف. (766)
من حضرت، از قدح و کاسه بزرگ سفالین آب می نوشید.
که البته از اینگونه ظرفها برای غذا ظرفها برای غذا خوردن هم استفاده می شد، و اکنون نیز می توان از آن استفاده نمود.

6- قدح شامی

قدح ها و ظرفهای سفالین بزرگی، که در روزگار صدر السلام، در شام ساخته می شد و به مدینه هم می آورند، مطلوبترین و مناسبترین طرفهای غذائی بود و از آن برای خوردن و آب آشامیدن، استفاده می گردید.
امام صادق (ع) فرموده است: کان رسول الله (ص) یشرب فی الاقداح الشامیه، یجاء بها من الشام و تهدی له. (767)
پیامبر اسلام، پیوسته از قدح و کاسه های شامی، که برای او به عنوان هدیه می آورند. آب را آشامید و می فرمود: هو من انظف آنبتکم.(768)
این کاسه ها، مناسبترین و تمیزترین ظرفهای شما می باشد.

7- پرهیز از جای شکسته

درباره همه ظرفها و مخصوصاً ظرفهائی که از لب آن به طور مستقیم آب، یا حتی غذاهای دیگر خورده می شود، برای رعایت جنبه بهداشتی و حفظ سلامت و تندرستی، امام علی (ع) فرموده است: لا تشربوا الماء من ثلمة الاناء و لا من عروته، فان الشیطان یقعد علی العروة و الثلمة.(769)
از قسمت شکستگی لب ظرفها و نیز از قسمت دسته ظرفها و کوزه ها و پارچها آب نخورید، زیرا در این قسمتها شیطان و عناصر آلوده جایگیر شده اند.