فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

3- ظرفهای مسی

استفاده از ظرفهای مسی، سابقه طولانی دارد، و از انجمن برخی از احادیث استفاده می شود، غذا و آب خوردن در اینگونه ظرفها مطلوب خواهد بود.
در حدیثی می خوانیم: امام صادق (ع) در خواست آب کرد، کسی با کاسه مسی برای آن حضرت آب حاضر کرد، اما یکی از افراد حاضر در مجلس با لحن اعتراض آمیز گفت: عباد بصری آب خوردن در کاسه مسی را نامطلوب می داند، ولی امام صادق (ع) فرمود: از او سؤال کنید، گمان می کنی مس، طلا و نقره است.؟ (763)

4- کوزه گلی

در سابق، بهترین ظرف برای نگهداری آب، کوزه های گلی بود، که حتی آب آن در شب خنک شده بودت تا ساعاتی از روز همچنان خنک باقی می ماند. دکتر غیاث الدین جزایری هم می نویسد: در مواقعی که بیماریهای وبا و حصبه و اسهال شیوع دارد، لازم است از آب جوشانده استفاده شود. بدین ترتیب، که آب جوشانده را پس از سرد شدن، در کوزه ای ریخته و مدتی بگذارید هوادار شود، زیرا کوزه با داشتن گردن دراز، هواکش خوبی می باشد.(764)
عمروبن قیس در شهر مدینه به حضور امام باقر (ع) رسیدم، در حالی که کوزه ای نزد آن حضرت قرار داشت، که برای نگهداری و نوشیدن آب از آن استفاده می کرد و برای نحوه استفاده از آن هم می فرمود: ایاک و موضع العروة ان تشرب منها، فانه مقعد الشیطان.(765)
از قسمت روبروی دسته کوزه (که معمولاً برای حمل و نقل دست خورده و آلوده است) آب ننوشید، زیرا این قسمت پناهگاه شیطان و عناصر آلوده می باشد.

5- ظرفهای سفالی

ظرفهای سفالی نیز، سابقه دارترین ظروف طبیعی بوده، که هم اکنون نیز در بسیاری از مناطق شهری و روستائی کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد، و بدلیل مصنوعی نبودن، و پیراستگی از مواد شیمیائی و عناصر مشکوک، مخصوصاً با توجه به اینکه با حرارت آتش ساخته و پخته می شود، آلوده نخواهد بود، و برای استفاده و غذا خوردن هم مناسب می باشد.
عمروبن ابی مقدام می گوید: وقتی به حضور امام باقر (ع) رسیدم، مشاهده کردم: هو یشرب فی قدح من جزف. (766)
من حضرت، از قدح و کاسه بزرگ سفالین آب می نوشید.
که البته از اینگونه ظرفها برای غذا ظرفها برای غذا خوردن هم استفاده می شد، و اکنون نیز می توان از آن استفاده نمود.