فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- نظافت ظرفها

در حدیثی که از امام صادق (ع) می خوانیم، آن حضرت شستشوی ظرفها و جاروب کردن خانه را موجب خیر و برکت زندگی و توسعه رزق و روزی شمرده است. (760)
همچنین آن حضرت سفارش جدی می نمود، ظرفهای شسته شده را بدون سرپوش رها نکنید، زیرا از این ناحیه راه نفوذ شیطان و آلودگیها در آنها به وجود می آید.(761)

2- پرهیز از طلا و نقره

در موازین اسلامی، به دلیل رعایت جهات بهداشتی و مبارزه با اشرافی گری و حبس منابع اقتصادی، از استفاده کردن ظرفهای طلا و نقره، برای غذا خوردن، منع و جلوگیری به عمل آمده است.
امام باقر (ع) فرموده: لا تأکل فی آنیة الذهب و الفضة.(762)
هرگز در ظرفهائی که از طلا و نقره ساخته شده، غذا نخورید و چیزی نیآشامید.

3- ظرفهای مسی

استفاده از ظرفهای مسی، سابقه طولانی دارد، و از انجمن برخی از احادیث استفاده می شود، غذا و آب خوردن در اینگونه ظرفها مطلوب خواهد بود.
در حدیثی می خوانیم: امام صادق (ع) در خواست آب کرد، کسی با کاسه مسی برای آن حضرت آب حاضر کرد، اما یکی از افراد حاضر در مجلس با لحن اعتراض آمیز گفت: عباد بصری آب خوردن در کاسه مسی را نامطلوب می داند، ولی امام صادق (ع) فرمود: از او سؤال کنید، گمان می کنی مس، طلا و نقره است.؟ (763)