فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

فصل هجدهم چه باید خورد؟

ه-آشامیدنیها

سر دسته آشامیدنیها، یعنی آنچه به وفور در اختیار همگان قرار دارد و بزرگترین نعمت عالم هستی می باشد آب است.
قرآن کریم درباره این مایه حیاتی فرموده: و جعلنا من الماء کل شی ء حی.(667)
ما، پیدایش و زندگی هر موجود زنده ای را، از آب قرار دادیم.
امروز در گسترده دانش، این واقعیت به اثبات رسیده تا که منشاء همه موجودات زنده آب بوده و وضع فعلی حدود هفتاد درصد موجودات زنده، اعم از انسان و حیوان و گیاهان را، آب تشکیل می دهد.
در روایت می خوانیم، کسی از امام صادق (ع) سئوال کرد:
آب چه طعمی دارد؟ آن حضرت که احساس می کرد، آن مرد عقیده توحیدی ندارد، نخست او را موعظه کرد که: سل تفقها و لا تسئل تعنتا، سئوال تو برای فهمیدن و دانا شدن باشد و از سئوال بهانه جویانه و مچ گیری به پرهیز، آنگاه این را بدان، که آب طعم حیات و زندگی را دارد و خداوند هم در قرآن فرموده: ما هر موجود زنده ای را از آب پدید آوردیم. طعم الماء طعم الحیاة...(668)
امام علی (ع) فرموده است: الماء سید الشراب فی الدنیا و الاخرة.(669)
آب، سردسته و سالار همه نوشیدنیها در دنیا و آخرت است.

مسائل آب

درباره استفاده از آب این ماده ضروری و حیاتی، نکات و مسائلی موجود دارد، که از نظر اخلاقی، بهداشتی و درمانی حایز اهمیت بوده و رعایت آن ضروری به نظر می رسد.