فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

فصل چهاردهم چه باید خورد؟

الف - غلات و مواد نباتی

درباره چه باید خورد؟ ممکن است مطالب زیادی خوانده باشید، اما خواندن مطالبی هم که در پی می آید، ضروری خواهد بود، ولی درباره اینکه چه نباید خورد؟ باز سخن ارزشمندان روان پزشک را تکرار می کنیم که گفته است: آنچه می خورید موجب زخم معده نمی شود، بلکه آنچه شما را می خورد (غم و غصه) موجب بروز این زخم است.(416)
همچنین فراموش نکنیم که، صدها سال پیش امام علی (ع) فرموده است: من کثر همه سقم بدنه. (417)
کسی که غم و غصه زیاد به خود راه می دهد، گرفتار رنجوری و بیماری جسمی خواهد شد.
البته باز هم درباره اینکه چه نباید خورد، در طی مطالب آتی به مناسبت، نکاتی را یاد آور می شویم، اما در باب چه باید خورد؟ همه خوردنیهای مفید و مناسب را، در چهار دسته: غلات و مواد نباتی، میوه ها و عناصر گیاهی، گوشتها و مواد پروتئینی و بالاخره سبزیها و آشامیدنیها مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

غلات و مواد نباتی

رایج ترین و ابتدائی ترین، دانه های نباتی که در احادیث دینی و از نظر پزشکان مورد توجه واقع شده و در مرحله اول از آنها هم نان تولید می گردد، دانه ها گندم و جو است.
درباره گندم و جو، قرآن کریم به طور کلی، با عنوان: والزرع مختلفاً اکله (418) یعنی زراعتهائی که دانه های گوناگون دارد، مانند: گندم، جو و برنج، و امام صادق (ع) با مطرح نمودن: الحنطة و الشعیر و الارز: (419) گندم و جو و برنج را، به عنوان غلات و دانه های نباتی مفید، مورد توصیه و بهره برداری قرار داده اند.
امام علی (ع) نیز فرموده است: خیر طعامکم الخبز و خیر فاکهتکم العنب. (420)
بهترین غذاهای شما نان و بهترین میوه های شما انگور است. رسول خدا فرموده است: پروردگار! میان ما و نان هرگز جدائی مینداز، زیرا اگر نان وجود نداشت، ما توانائی نماز خواندن و روزه گرفتن را نداشتیم و هرگز نمی توانستیم وظائف واجب خود را در برابر خداوند متعال به سامان برسانیم. (421)