فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

در یونان

همراه با گسترش فرهنگ، در یونان نیز، علم طب، از مصر و بابل به یونان را پیدا کرد و پزشکان عالی مقامی چون اسقیبوس و بقراط معروف به پدر علم طب، که هم عصر سقراط و افلاطون و دستبو و طوس بودند پرورش یافتند.
بقراط، علم طب را از فلسفه و لاهرت و سحر جدا کرد و قوانین طبی را استوار و پا بر جا نمود و شاگردان وارسته هم، پرورش داد که حتی وقتی فارغ التحصیل شده و از دانشکده خارج می شدند، قبل از اشتغال به شغل مقدس طبابت که قهراً جان و هستی افراد در اختیار آنها قرار می گرفت، و اینکار بسیار حساس و پرمسئولیت بود، سوگند معروف بقراط را یاد می کردند که در شغل خود امین و خدمتگزار باشند.

2- صورت قسم نامه ی بقراط

به خدائیکه پروردگار زندگی و مرگ است، به خدائیکه صحت و شفا و درمان به دست اوست، سوگند یاد می کنم به اسقیبوس اولین طبیب یونانی و به اولیاء خداوند و به دوستان خود از مرد و زن سوگند یاد می کنم و همه ی آنان را شاهد می گیرم، که به این سوگند وفادار باشم...من عهد می کنم و از تجویز داروهائیکه برای آنان زیان بخش است، خودداری نمایم، اگر از من داروی کشنده ای خواستند، موافقت نکنم و جواب مثبت ندهم، من عهد می کنم که اطفال را ساقط ننمایم، در زندگی خود نماز و روزه و زکات و پاکدامنی را ترک نکنم...
من با خود عهد می کنم که به هر خانه ای وارد شوم، هدفم خیر خواهی و بهبودی باشد، از ظلم و آزار و کارهای زشت خودداری کنم، اسرار مریضان را فاش ننمایم، بلکه سر آنان را را حفظ کنم.(353)
بقراط به اخلاط چهارگانه، یعنی خون، بلغم، صفراء، و سوداء عقیده داشت و دارای کتابهای زیادی در علوم طبی بود که معرفترین آنها: الفصول ، الابیدبمیا درباره ی بیماریهای مسری و کتاب الهواء و الماء و المکان بود. ( 333 چهره درخشان، ج 1، ص 208).

در روم

پس از یونان، علوم طبی در روم گسترش یافت و پزشکان زیادی به وجود آمدند که معروفترین آنها جالینوس بود که، تعداد تألیفات پزشکی او از بقراط هم بیشتر بود.
جالینوس (856 م) عقیده داشت در عالم چهار عنصر، یعنی آتش و آب و زمین و هوا وجود دارد که نشانه های آنها هم عبارت است از: حرارت، برودت، رطوبت، و یبوست.(354)