فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

5- جشن یکصد و سومین سالگرد ازدواج

در روزهائی که مشغول نوشتن این کتاب بودم، روزنامه جشن یکصدو سومین سالگرد ازدواج یک زوج در آذربایجان شوروری را اعلام کردند، و نوشتند: خانم خاتون و الیاس جعفر اوف که در دهکده یانشاک در جنوب آذربایجان شوروی زندگی می کنند، و در اول سپامپر 1885 ازدواج کرده اند، الیاس 122 ساله و خاتون 118 ساله، نمونه بارز زوجهای خوشبخت در این منطقه هستند، تعداد افراد خانواده آنها بیش از 200 نفر است، و عموماً مردم آن منطقه دارای عمرهای طولانی می باشند.(210)

6- مشهدی علی سبزی 130 ساله

همچنین روزنامه، درباره ظاهراً پیرترین مرد ایران، مشهدی علی سبزی، اهل روستای اسکان از توابع سربند در 45 کیلومتری اراک می نویسد: وی دارای 4 همسر و 125 فرزند، نوه و نتیجه است، از 31 سال بیش تاکنون از اسکان روستای محل اوقات خویش، به شهر مسافرت نکرده و در حال حاضر از سلامت کامل برخوردار است، از اول تاکنون به هیچ دردی مبتلا نشده، هیچگونه داروئی مصرف نکرده، و از مواد غذائی ساده روستائی تغذیه کرده است.
مشهدی علی اظهار می دارد، تاکنون دوران حاکمیت 8 پادشاه را در ایران سپری کرده، و وقایع دوران فتحعلی شاه قاچار را به خاطر دارد، و اکنون که تعدادی از فرزندان وی فوت کرده اند، بزرگترین فرزند او هفتاد سال دارد، و خود همچنان سر حال و سر زنده است.(211)

7- نگاهی به منابع اسلامی

در متون و منابع اسلامی نیز، از معمرین و دراز عمرها سخن فراوان به میان آمده است، علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی در کتاب معروف خود بحار الانوار که اخیراً در بیروت در 110 مجلد تجدید چاپ شده، 67 صفحه از جلد 51 آن مجموعه را به آمار و ارقام افراد طویل العمر اختصاص داده و دهها نفر را مربوط به قبل و بعد از اسلام نام می برد، و اشعار و برخوردهای آن را با افراد می آورد، که عمرهای از 120 سال تا 950 سال داشته اند.
در آن کتاب، از کتاب کنزالفوئد مطلبی بدین شرح آمده است: همه ملتها بر این عقیده اتفاق نظر دارند که، طولانی شده عمرها چیزی است که واقع شده و ممکن نیز خواهد بود، تورات هم اخباری را روایت کرده، که این معنی را تأیید می کند، و درباره امکان طولانی شده عمرها اختلاف نظری وجود ندارد. (212)
سپس تعدادی از معمر ین را بدین ترتیب نام می برد، آدم 930 سال، شیث 912 سال، ادریس 965 سال نوح 950 سال، ابراهیم 175 سال، اسماعیل 137 سال، و اسحاق 180 سال عمر کرده اند.(213)
اینها اعترافات تاریخی است، اما درباره حضرت نوع پیامبر، قرآن کریم با صراحت اعلام می کند: و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما. (214)
ما نوح را برای هدایت قوم او اعزام داشتیم، و آن بزرگوار در میان ملت خویش هزار سال منهای پنجاه سال ( 950) انجام رسالت نمود.
طبری مفسر معروف می نویسد: حضرت نوح پنجاه سال داشت که به پیغمبری مبعوث شد، 950 سال هم در میان قوم خود پیغمبری کرد، و جمعاً 1300 سال زندگی داشت؟
در کتابهای: مروج الذهب مسعودی، و آثار الباقیه، از ابوریحان بیرونی، آمار و ارقام فراوانی به افرادی که عمرهای طولانی داشته اند اختصاص یافته، و ابوحاتم سجستانی نیز کتاب ارزشمند المعروف و الوسایا ی خود را در شرح حال طویل العمرها نوشته است.