فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

3- زنها، از مردها بیشتر عمر می کنند!

براساس مشاهدات و آمارگیریهائی که به عمل آمده، عموماً زنها از مردها بیشتر عمر می کند، که قهراً این فزونی طول عمر در زنان، بخشی معلول شرائط فیزیکی و بخشی هم مربوط به شرائط اخلاقی و روانی آنان می باشد، که در جای خود باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
درباره اضافه بودن زنان سالخورده نسبت به مردها، دکتر الکساندر بوگومولتز می نویسد: از روی آمار می توان پی برد، که شماره زنان سالخورده، بسی افزونتر از پیرمردهای همسال آنهاست. مثلا در مسکو 55 زن زندگی می کنند، که عمر آنها بیشتر از صد سال است، در حالیکه در آن سرزمین فقط 6 مرد صد ساله وجود دارد، در همان دیار 601 زن پسر می برند که عمر آنها بین 90 تا 100 سالگی است، در حالیکه در این سن و سال، فقط 91 تن مرد وجود دارد. (204) امروز در کشورهای اروپائی، به مناسبت توسعه بهداشت، نوزادی که قدم به جهان می گذارد، اگر پسر باشد، بطور متوسط شصت و هفت سال عمر خواهد کرد، و هرگاه دختر باشد، بطور متوسط هفتاد و هشت سال، چون حد متوسط عمر زنها بیش از مردهاست . (205)

4- افرادیکه، عمر زیاد کرده اند

عمر طبیعی افراد، عموماً میان 60 و 70 سال است، اما در تاریخ و جوامع دیروز و امروز، مخصوصاً در مشرق زمین، به مواردی برخورد می کنیم، که به صورت استثنائی، یا بر اساس وراثت، یا علل محیطی و بهداشتی تغذیه، و نیز نحوه شغل خود توانسته اند، عمرهای بیش از حد طبیعی و بیش از صد سال و احیاناً عمرهای چند صد سال داشته باشند، که اکنون نمونه هائی از آن را در زیر مورد مطالعه قرار می دهیم: در طی بیست و پنج سال اخیر، حد متوسط عمر انسان دو برابر شده، و در حال حاضر در اتازونی پنج میلیون زن و مرد مسن هستند، که سال عمر آنها از هفتاد سالگی گذشته است.(206)
طبق آماری که قبل از جنگ اخیر استخراج شده، در بلغارستان مردان صد ساله بیش از هر کشور دیگری هستند، و از هر یک میلیون نفر جمعیت آن شانزده نفر صد سالگی می رسند، و در حال آنکه در آمریکا، هر یک میلیون نفر جمعیت آن، فقط نه نفر صد ساله دارد، که در مقام مقایسه، صد ساله های بلغاری چابکتر و ورزیده تر از صد ساله های آمریکائی هستند.(207)
ایلیا مچینکوف می گوید: افرادی که بیش از 150 سال عمر کرده اند، در دنیا نادر و انگشت شمارند، یک دهقان مجاز در سال 1724 به سن 185 سالگی درگذشت، نامبرده تا روزهای آخر عمر خویش مانند جوانان کار می کرد، شخص دیگری بنام جان راول بهنگام مرگ 170 سال گذشت، همسر وی در آن هنگام 164 ساله بود، که آنها 130 سال با هم زندگی کرده بودند، یکی از اهالی آلبانی بنام خوده نیز فرزند، نوه، و نتیجه و نبیره داشت. چند سال پیش روزنامه ها خبر دادند، که یک مرد 207 ساله در آمریکای جنوبی وفات کرده است. (208)
در ایران طبق سرشماری مهرماه 1365، از کل جمعیت 384/857/49 نفری، که 645/491/25 نفر مرد و 739/365/24 نفر زن بوده اند، آمار بزرگسالانی که سن آنها از 65 سال بیشتر بوده، جمعاً 436/502/1 نفر، مرکب از 757064 مرد، و 745372 زن، بوده است.(209)

5- جشن یکصد و سومین سالگرد ازدواج

در روزهائی که مشغول نوشتن این کتاب بودم، روزنامه جشن یکصدو سومین سالگرد ازدواج یک زوج در آذربایجان شوروری را اعلام کردند، و نوشتند: خانم خاتون و الیاس جعفر اوف که در دهکده یانشاک در جنوب آذربایجان شوروی زندگی می کنند، و در اول سپامپر 1885 ازدواج کرده اند، الیاس 122 ساله و خاتون 118 ساله، نمونه بارز زوجهای خوشبخت در این منطقه هستند، تعداد افراد خانواده آنها بیش از 200 نفر است، و عموماً مردم آن منطقه دارای عمرهای طولانی می باشند.(210)